لغات مشابه
pliancy : نرم شدني , تاشدني

pliant : نرم ،خم شو،زود راضى شو،دمدمى مزاج ،تاشو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: