لغات مشابه
pliantly polonica : يکجور ناخوشى که ازان موى سر کرک شده بهم گره ميخوردناخوشى لهستانى است

pliature : چين خوردگى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: