لغات مشابه
plotter : دسيسه کار

plotter repeatability : کامپيوتر : قابليت برگشت رسام

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: