لغات مشابه
plotting paper : کاغذ نقشه کشى ،کاغذ شطرنجى

plotting room : علوم نظامى : مرکز هدايت اتش توپخانه ناو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: