لغات مشابه
plough monday : نخستين دوشنبه پس از خاج شويان

plough land : زمين شخم زده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: