لغات مشابه
plowable : قابل شخم زدن

plowhead : چارچوبى که گاو اهن بدان متصل ميشده ،ميله اهنى گاو اهن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: