لغات مشابه
plug contact : علوم مهندسى : کنتاکت دوشاخه

plug fuse : الکترونيک : فيوز فشنگى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: