لغات مشابه
plug key : کليد( درتلفن)

plug mill : علوم مهندسى : دستگاه نورد توپى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: