لغات مشابه
plug mill : علوم مهندسى : دستگاه نورد توپى

plug nozzle : علوم هوايى : نازلى در موتورهاى راکت با محفظه احتراق حلقوى و پيچشى

plug spanner : علوم مهندسى : اچار شمع

plug switch : الکترونيک : کليد دو شاخه اى

plug tap : علوم مهندسى : قلاويز ثانى

plug ugly : (امر-.د.گ-.ز.ع ).اراذل ،اوباش

plug weld : علوم مهندسى : جوش مسدود

plug welding : علوم مهندسى : جوشکارى مسدود

plug in coil : الکترونيک : پيچک دو شاخکى

plum : گوجه , آلو

plum cake : کيک کشمش دار

plum pudding : پودينگ الوچه

plum tree : درخت الو،درخت گوجه

plum shaped : آلوئي

plumage : بال و پر

plumassier : پرفروش ،فروشنده پرهاى ارايشى ،پرساز،پرارا

plumate : (ج.ش ).پروبال دار،پردار،پر مانند،داراى پر وبال زيبا

plumb : بطور عمودي , عمود بودن , ژرف يابي کردن , عمق پيمودن

plumb bob : وزنه سربي

plumb point : علوم نظامى : نقطه شاغولى دوربين هواپيما در لحظه عکس بردارى

plumb rule : ريسمان کار يا شاقولى که روى تخته اى اويزان باشد،تخته کار،خط کش معمارى

plumbaginous : داراى سرب سياه ،مانندسرب سياه ،گرافيتى

plumbago : مغز مداد

plumbane : شيمى : پلمبان

plumbate : شيمى : پلمبات

plumbeous : سربى ،پوشيده از سرب ،گيج ،احمق

plumber : لوله ساز , لولهکش

plumbery : سرب کاري

plumbic : )plumbous(سرب دار،وابسته به سرب ،سربى

plumbing : سرب کاري , لولهکشي

plumbing work : علوم مهندسى : لوله کشى

plumbism : (طب )مسموميت در اثر سرب

plumbness : راستى ،حالت عمودى

plumbous : )plumbic(سرب دار،وابسته به سرب ،سربى

plumcot : پيوندالو وزردالو

plume : پر آرايشي , باپر آراستن , نازيدن

plumelet : پر کوچک

plumelike : پر مانند

plumiped : داراى پاهاى پردار

plummet : شاقولي افتادن , گلوله سربي , ژرف پيما , سرنگون وارافتادن , وزنه شاقول , نازل شدن

plummy : الودار،گوجه دار،بسيار خوب ،عالى

plumose : پردار،پر مانند،مودار،داراى دسته پر

plump : گوشتالو شدن , چاق وچله , فربه ساختن , گوشتالو کردن , سمين , گوشتالو , چاق شدن

plumper : فربه کننده , دروغ صرف , دروغ محض

plumping : علوم هوايى : لوله کشى

plumpish : گوشتالو،سمين

plumply : سر راست ،بى محابا

plumpness : سميني

plumpy : گوشتالو،فربه

plumulaceous : داراى پرهاى ريز،مانندپرهاى زير

plumulate : (گ.ش ).داراى پرهاى ظريف و ريز

plumule : پر زبر , ساقه چه , پر ريز

plumy : شبيه پر

plunder : يغما , تالان , بيغما بردن , نهب , تاراج کردن , تاراج , چپاول کردن , چاپيدن , تطاول , چپاول , غارت

plunderable : غارتي

plunderage : غارت

plundered : غارتي , غارت زده , منهوب

plunderer : يغماگر , غارتگر , چپاولگر , تاراجگر

plundering : غارتگري , يغماگري

plundery : غارتگري

plunge : شيرجه , افت , غوطهدادن , گودال عميق , غوطه دادن , ناگهان داخل شدن , غوطه ور شدن , غوطه ورساختن , غوطه خوردن , غوطهورساختن , سقوط سنگين , سرازيري تند

plunge 2 : فروبردن ،غوطه ورساختن ،سخت دچارکردن ،غرق کردن ،درزمين فروکردن

plunge battery : الکترونيک : باترى با الکترد شناور

plunge mill : علوم مهندسى : فرز کردن غوطه اى

plunge valve : علوم مهندسى : سوپاپ شناور

plunged : غوطه ور

plunged in war : سخت گرفتاريا دچار جنگ

plunger magnet : الکترونيک : مغناطيس پيستونى

plunger piston : علوم مهندسى : پيستون شناور

plunging : غوطه ورسازي , غوطه ور , غوطه

plunk : صداى تند وخشن دراوردن ،قار قار کردن ،تلپى افتادن ،وزش ،ضربت ،باصداى تلپ

pluperfect : فعل ماضى بعيد،خيلى عالى

plural : جمعي , صيغه جمع , صورت جمع

plural of paucity : جمع قلت

plural vote : راى يک تن در چند حوزه انتخابى

pluralism : تعددحزبي , چندگانگي

pluralist : )pluralistic(معتقد به تعدد،تعدد حزبى ،وابسته به تعدد يا ائتلاف حزبى

pluralistic : روانشناسى : کثرت گرايانه

plurality of crimes : قانون ـ فقه : تعدد جرائم

plurality of vote : اکثريت ارا

plurality of wives : چنر زنى ،تعد دزوجات

pluralization : جمع بندى

pluralize : (د ).جمع بستن ،بصيغه جمع دراوردن

plurally : بصيغه جمع ،در جمع

pluriaxial : چند محورى ،چند اسه اى

pluriliteral : رباعى مجرديا خماسى مجرد

pluripresence : حضور در چند جا در يک زمان

plus : به اضافه

plus fours : شلوار گلف

plusage : مقدار اضافي

plush : مخمل خواب دار،مجلل ،باشکوه

plushy : خواب دار،مخملى ،مجلل

plussage : مقدار اضافي

plutartchy : زمامدارى توانگران ،حکومت دولتمندان ،دولتمندان زمامدار

plutinium : علوم هوايى : پلوتونيم

plutocracy : طبقه ثروتمند

plutocratic : قانون ـ فقه : مربوط به حکومت توانگران

plutolatry : ثروت پرستى

plutology : ثروت شناسى

plutonian : )plutonist(دوزخى ،اتشفشانى

plutonic : (ز.ش ).اذرين ،اتشفشانى

plutonic theory : فرضيه اى که بموجب ان خاره هاى پى درپى پوسته زمين دراثرگرماى درست شده اند

plutonism : فرضيه اى که بموجب ان خاره هاى پى در پى پوسته زمين دراثرگرمادرست شده اند

plutonist : )plutonian(دوزخى ،اتشفشانى

plutonium : پلوتونيوم

plutonomy : علم ثروت ،اقتصاد سباسى

plutus : (افسانه يونان )پلوتوس دارگونه توانگرى

pluvial dendation : زيست شناسى : باران ستردگى

pluvian : pluvine(، )pluvialبارانى ،(ز.ش ).باران زا،پرباران

pluvine : pluvian(، )pluvialبارانى ،(ز.ش ).باران زا،پرباران

pluviograph : باران سنج خودکار

pluviometric(al) : مبنى بر سنجش مقدار بارندگى

pluviometry : باران سنجى

pluviose : )pluvious(پرباران

pluviosity : باران خيزي

pluvious : )pluviose(پرباران

ply : لايه کاغذ , چند لا کردن , لا , وآمد کردن

ply wood : تخته چند لا

plychromy : نقاشى رنگارنگ

plylogeny : روانشناسى : پديدايى نوعى

plywood panel : علوم مهندسى : تخته چندلا

plywood sheet : علوم مهندسى : ورق چندلا

plywood veneer : علوم مهندسى : روکش چندلا

pmos : کامپيوتر : P-channel MOS

pn : کامپيوتر : Polish Notation

pnemograph : الت نگارش حرکات سينه هنگام تنفس

pneograph : دم نگار

pneography : دم نگاري

pneumatic chamber : روانشناسى : اتاقک فشارسنج

pneumatic disatch : بردن بسته هاى امانتى با لوله بوسيله هواى فشرده

pneumatic dunnage : علوم نظامى : جعبه ها و محفظه هاى لاستيکى بار

pneumatic fender : علوم دريايى : دفراى بادى

pneumatic hammer : علوم مهندسى : چکش بادى

pneumatic press : علوم مهندسى : پرس بادى

pneumatic riveting : علوم مهندسى : پرچکارى بادى

pneumatic rodding : الکترونيک : فنر گذرانى با هوا

pneumatic tire : علوم مهندسى : لاستيک بادى

pneumatic tools : معمارى : اسبابهاى بادى

pneumatic tube : لاستيک اتومبيل

pneumaticity : خاصيت بادى يا هوايى ،خاصيت چيزى که با هواى فشرده کار ميکند

pneumatics : علم خواص هوا و گاز

pneumatocele : باد خايه

pneumatocvst : کيسه هوا

pneumatology : مبحث موجودات روحانى ،روح القدس شناسى ،روح شناسى ،علم خواص هواو گازها

pneumatolysis : تاثير بخار گرم ومايعات وفشار درتشکيل سنگهاى معدنى واقع در مجاورت سنگهاى اذرين

pneumatometer : الت سنجش هوايى که در يک دم به شش فرو ميرود

pneumatoneter : ريهسنج

pneumectomy : عمل جراحى وبرداشتن نسج ريه

pneumercator : علوم نظامى : شاغول سنجش ارتفاع مايعات

pneumococcus : ميکرب سينه پهلو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سیستم فعال سازی رفتاریbas
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمال کاری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد سرشت و منش
مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های شناختی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های فرزند پروری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های فرزند پروری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرح واره های ناسازگار اولیه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تسهیم دانش
مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت شغلی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال هویت جنسی
پیشینه تحقیق و مبانی نظری دست برتری
پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره رفتار شهروندی سازمانی
"بازگردانی قدرتمند اطلاعات, تعمییر خرابی های هارد و مموری کارت با TestDisk"
پیشینه تحقیق و مبانی اعتیاد
یشینه تحقیق و مبانی اضطراب اجتماعی
پیشینه تحقیق و مبانی همبستگی خانواده
پیشینه تحقیق و مبانی کمال گرایی