لغات مشابه
plumb : بطور عمودي , عمود بودن , ژرف يابي کردن , عمق پيمودن

plumb bob : وزنه سربي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: