لغات مشابه
plumb bob : وزنه سربي

plumb point : علوم نظامى : نقطه شاغولى دوربين هواپيما در لحظه عکس بردارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: