لغات مشابه
plumbism : (طب )مسموميت در اثر سرب

plumbness : راستى ،حالت عمودى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: