لغات مشابه
pluvian : pluvine(، )pluvialبارانى ،(ز.ش ).باران زا،پرباران

pluvine : pluvian(، )pluvialبارانى ،(ز.ش ).باران زا،پرباران

pluviograph : باران سنج خودکار

pluviometric(al) : مبنى بر سنجش مقدار بارندگى

pluviometry : باران سنجى

pluviose : )pluvious(پرباران

pluviosity : باران خيزي

pluvious : )pluviose(پرباران

ply : لايه کاغذ , چند لا کردن , لا , وآمد کردن

ply wood : تخته چند لا

plychromy : نقاشى رنگارنگ

plylogeny : روانشناسى : پديدايى نوعى

plywood panel : علوم مهندسى : تخته چندلا

plywood sheet : علوم مهندسى : ورق چندلا

plywood veneer : علوم مهندسى : روکش چندلا

pmos : کامپيوتر : P-channel MOS

pn : کامپيوتر : Polish Notation

pnemograph : الت نگارش حرکات سينه هنگام تنفس

pneograph : دم نگار

pneography : دم نگاري

pneumatic chamber : روانشناسى : اتاقک فشارسنج

pneumatic disatch : بردن بسته هاى امانتى با لوله بوسيله هواى فشرده

pneumatic dunnage : علوم نظامى : جعبه ها و محفظه هاى لاستيکى بار

pneumatic fender : علوم دريايى : دفراى بادى

pneumatic hammer : علوم مهندسى : چکش بادى

pneumatic press : علوم مهندسى : پرس بادى

pneumatic riveting : علوم مهندسى : پرچکارى بادى

pneumatic rodding : الکترونيک : فنر گذرانى با هوا

pneumatic tire : علوم مهندسى : لاستيک بادى

pneumatic tools : معمارى : اسبابهاى بادى

pneumatic tube : لاستيک اتومبيل

pneumaticity : خاصيت بادى يا هوايى ،خاصيت چيزى که با هواى فشرده کار ميکند

pneumatics : علم خواص هوا و گاز

pneumatocele : باد خايه

pneumatocvst : کيسه هوا

pneumatology : مبحث موجودات روحانى ،روح القدس شناسى ،روح شناسى ،علم خواص هواو گازها

pneumatolysis : تاثير بخار گرم ومايعات وفشار درتشکيل سنگهاى معدنى واقع در مجاورت سنگهاى اذرين

pneumatometer : الت سنجش هوايى که در يک دم به شش فرو ميرود

pneumatoneter : ريهسنج

pneumectomy : عمل جراحى وبرداشتن نسج ريه

pneumercator : علوم نظامى : شاغول سنجش ارتفاع مايعات

pneumococcus : ميکرب سينه پهلو

pneumogastric nerve : پى با عصب شش و معده

pneumohemorrhage : خون وريزش در شش ،که يکجوران فجاياسکته ريوى است

pneumonectomy : (جراحى )قطع وبرداشتن ريه با قسمتى از ان

pneumonia : ذات الريه

pneumonic : سينه پهلويى

pneumotropic : ريه گراى ،متمايل به نسج ريوى

pneumotropism : ريه گرايى

pnitive : کيفرى ،تنبيهى ،تاديبى ،مجازاتى

pnp transistor : ترانزيستور پى ان پى

po : پبشاب دان بزبان کودکان

poaceous : علفى

poach : دزدکي شکار کردن

poacher : شکار دزد

poaching : کامپيوتر : دسترسى به ليست ها که فايل يا برنامه ها به منظور جستجوى اطلاعاتى که استفاده کننده مستحق دسترسى به انها نيست

poachv : گلزار،باتلاقى

pochard : يکجور اردک اروپايى که سرو گردنش حنايى رنگ اشت

pock : (طب )ابله ،جاى ابله ،جوش چرک دار،ابله دار شدن

pock fretten : ابله دار،ابله اى ،مجدر

pock mark : (جاى ) ابله

pock marked : ابله دار

pocket : جيب , جيب شلوار , جيب زدن , جيب بري کردن , جيبي , به جيب زدن

pocket battleship : رزمناو تندرو و سبک

pocket billiards : ورزش : بيليارد امريکايى با 15 گوى رنگى و 6 کيسه از شماره 1 تا 15 بين 2 بازيگر

pocket book : کتاب جيبي

pocket borough : (انگليس )حوزه انتخاباتى تحت نفوذ يک نفر يا يک خانواده

pocket calculator : حسابگر جيبى

pocket cameras : دوربين جيبي

pocket edition : چاپ جيبى کتاب

pocket expenses : هزينه مختصر شخصى

pocket handkerchief : دستمال جيبى

pocket knife : چاقوى جيبى

pocket meter : الکترونيک : سنجه جيبى

pocket money : پول جيب

pocket picking : جيب بري

pocket piece : سکه ازدواج افتاده يا چيزى مانندان که درجيب نگاه دارندتابرکت جيب باشد

pocket pistol : طپانچه جيبى( بزبان شوخى) ،بغلى عرق

pocket size : بغلي

pocket split : ورزش : باقى ماندن ميله هاى 5 و 7 يا 5 و 9 بولينگ

pocket veto : رد لايحه قانونى بوسيله معوق گذاردن ان

pocket book : کيف بغلى ،دفتر بغلى

pocket picking : جيب برى

pocketbook : کيف بغلي , کتاب جيبي , جزوه دان , دفتر جيبي , دفتر بغلي

pocketed : جيب دار

pocketful : بقدر يک جيب ،يک جيب پر

pocketing : پارچه جيبى

pocketknife : چاقوي جيبي

pockety : چاله دار،پرچاله ،پر گودال ،داراى چاله هاى معدنى

pockmark : آبله گون کردن

pockmarked : مجدر , آبله دار , آبله رو , آبله گون

pocky : آبلهاي

poco a poco : کم کم

pococurante : nonchalant(، )=indifferentلاابالى ،بيحال

pococurantism : بيحالى

pocosin : زيست شناسى : مرداب

pod : تخمدان , قوزه پنبه , نيام , تشکيل نيام دادن

podagra : نقرس( پا)،دربندپا

podagral : نقرسى

podagric : نقرسى ،بيمار نقرس

podalgia : پادرد

podarthritis : اماس بندهاى پا،التهاب مفاصل پا

podded : غلافدار

podesta : رئيس شهردارى در برخى شهرهاى ايتاليا،رئيس شهربانى

podex : کفل ،دمگاه

podge : ادم خپل

podgy : خپله ،چاق ،گوشتالو

podiatry : دانش ناخوشى هاى پاو درمان انها

podite : مقطع با بند پاى بندپايان

podium : لژ سلطنتي , تريبون

podophyllin : ماده صمغى وتلخ ومسهلى مستخرجه از ريشه مهر گياه

podophyllum : (ريشه ) مهر گياه

podunk : شهر کوچک ودور افتاده

podzolization : تشکيل خاک خاکسترى يا سفيد

poeeping tom : ادمى که بانگاه باعضاء تناسلى واعضاى برهنه اطفاء شهوت کند

poem : چامه , چکامه , شعر

poematic : شاعرانه ،شعرى ،نظمى ،شاعر،شعرگو

poems : اشعار

poes : مسام , مساله

poesy : شعر،شاعرى

poet : چامه سرا , غزل سرا , شاعر

poet laureate : شاعر برجسته

poetaster : شعر باف , شاعرک

poetaster is pejorative word : شاعرک واژه ايست که براى تحقير شاعر بکار ميرود

poetess : شاعره

poetic : شعري , نظمي , شاعرانه , منظوم

poetic(al) : شاعرانه ،شعرى ،نظمى ،شاعر،شعر گو

poetical : مشاعره

poetical imagination : تصور شاعرانه

poetical licence : ضرورت شعرى

poetical works : ديوان شعر،اثار شعرى ،اثار منظوم

poetically : شاعرانه

poeticism : شعر گويى

poeticize : شاعرانه بحث کردن , بشعر درآوردن , شعر نوشتن

poetico philosophic : شعرى و فلسفى

poetics : نظريه شاعرانه , فنون شاعري

poeticule : شاعرک ،شعرباف

poetize : بشعر درآوردن , شعر نوشتن , چامه نگاشتن

poetizer : شعرپرداز

poetomachia : مجادله شعرا،مشاعره

poetry : شعر , شاعري , فن شاعري , لطف شاعرانه , اشعار

poetry fragments : مقطعات

poets : شعرا

poets narcissus : گل نرگس

pogo : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى چانل مخابراتى را که بعد از اين کلمه اعلام مى کنم بگيريد

pogromist : قتل عام کننده

poignancy : حادي

poignant : نيشدار , گوشه دار

poignantly : بطور تيزيا زننده ،بطور نيشداريا جگر سوز،سخت

poikilotherm : جانور خونسرد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری