لغات مشابه
pock marked : ابله دار

pocket : جيب , جيب شلوار , جيب زدن , جيب بري کردن , جيبي , به جيب زدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: