لغات مشابه
pock marked : ابله دار

pocket : جيب , جيب شلوار , جيب زدن , جيب بري کردن , جيبي , به جيب زدن

pocket battleship : رزمناو تندرو و سبک

pocket billiards : ورزش : بيليارد امريکايى با 15 گوى رنگى و 6 کيسه از شماره 1 تا 15 بين 2 بازيگر

pocket book : کتاب جيبي

pocket borough : (انگليس )حوزه انتخاباتى تحت نفوذ يک نفر يا يک خانواده

pocket calculator : حسابگر جيبى

pocket cameras : دوربين جيبي

pocket edition : چاپ جيبى کتاب

pocket expenses : هزينه مختصر شخصى

pocket handkerchief : دستمال جيبى

pocket knife : چاقوى جيبى

pocket meter : الکترونيک : سنجه جيبى

pocket money : پول جيب

pocket picking : جيب بري

pocket piece : سکه ازدواج افتاده يا چيزى مانندان که درجيب نگاه دارندتابرکت جيب باشد

pocket pistol : طپانچه جيبى( بزبان شوخى) ،بغلى عرق

pocket size : بغلي

pocket split : ورزش : باقى ماندن ميله هاى 5 و 7 يا 5 و 9 بولينگ

pocket veto : رد لايحه قانونى بوسيله معوق گذاردن ان

pocket book : کيف بغلى ،دفتر بغلى

pocket picking : جيب برى

pocketbook : کيف بغلي , کتاب جيبي , جزوه دان , دفتر جيبي , دفتر بغلي

pocketed : جيب دار

pocketful : بقدر يک جيب ،يک جيب پر

pocketing : پارچه جيبى

pocketknife : چاقوي جيبي

pockety : چاله دار،پرچاله ،پر گودال ،داراى چاله هاى معدنى

pockmark : آبله گون کردن

pockmarked : مجدر , آبله دار , آبله رو , آبله گون

pocky : آبلهاي

poco a poco : کم کم

pococurante : nonchalant(، )=indifferentلاابالى ،بيحال

pococurantism : بيحالى

pocosin : زيست شناسى : مرداب

pod : تخمدان , قوزه پنبه , نيام , تشکيل نيام دادن

podagra : نقرس( پا)،دربندپا

podagral : نقرسى

podagric : نقرسى ،بيمار نقرس

podalgia : پادرد

podarthritis : اماس بندهاى پا،التهاب مفاصل پا

podded : غلافدار

podesta : رئيس شهردارى در برخى شهرهاى ايتاليا،رئيس شهربانى

podex : کفل ،دمگاه

podge : ادم خپل

podgy : خپله ،چاق ،گوشتالو

podiatry : دانش ناخوشى هاى پاو درمان انها

podite : مقطع با بند پاى بندپايان

podium : لژ سلطنتي , تريبون

podophyllin : ماده صمغى وتلخ ومسهلى مستخرجه از ريشه مهر گياه

podophyllum : (ريشه ) مهر گياه

podunk : شهر کوچک ودور افتاده

podzolization : تشکيل خاک خاکسترى يا سفيد

poeeping tom : ادمى که بانگاه باعضاء تناسلى واعضاى برهنه اطفاء شهوت کند

poem : چامه , چکامه , شعر

poematic : شاعرانه ،شعرى ،نظمى ،شاعر،شعرگو

poems : اشعار

poes : مسام , مساله

poesy : شعر،شاعرى

poet : چامه سرا , غزل سرا , شاعر

poet laureate : شاعر برجسته

poetaster : شعر باف , شاعرک

poetaster is pejorative word : شاعرک واژه ايست که براى تحقير شاعر بکار ميرود

poetess : شاعره

poetic : شعري , نظمي , شاعرانه , منظوم

poetic(al) : شاعرانه ،شعرى ،نظمى ،شاعر،شعر گو

poetical : مشاعره

poetical imagination : تصور شاعرانه

poetical licence : ضرورت شعرى

poetical works : ديوان شعر،اثار شعرى ،اثار منظوم

poetically : شاعرانه

poeticism : شعر گويى

poeticize : شاعرانه بحث کردن , بشعر درآوردن , شعر نوشتن

poetico philosophic : شعرى و فلسفى

poetics : نظريه شاعرانه , فنون شاعري

poeticule : شاعرک ،شعرباف

poetize : بشعر درآوردن , شعر نوشتن , چامه نگاشتن

poetizer : شعرپرداز

poetomachia : مجادله شعرا،مشاعره

poetry : شعر , شاعري , فن شاعري , لطف شاعرانه , اشعار

poetry fragments : مقطعات

poets : شعرا

poets narcissus : گل نرگس

pogo : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى چانل مخابراتى را که بعد از اين کلمه اعلام مى کنم بگيريد

pogromist : قتل عام کننده

poignancy : حادي

poignant : نيشدار , گوشه دار

poignantly : بطور تيزيا زننده ،بطور نيشداريا جگر سوز،سخت

poikilotherm : جانور خونسرد

poikilothermism : خونسردى جانور

poilu : سربازفرانسوى ،پرمو

poinephobia : روانشناسى : تنبيه هراسى

poinsettia : (گ.ش ).بنت قنسول

point : نقطه گذاشتن , بند کشي کردن , معني , نقطه , نکته , نک , امتياز , اشارهکردن

point blank : مقابل هدف ،روبه نشان ،مستقيم ،رک

point break : ورزش : موجهاييکه با زاويه به ساحل نزديک مى شوند

point by point : نقطه نقطه

point defect : شيمى : نقص نقطه اى

point designation : علوم نظامى : شبکه بندى مخصوصى که براى تعيين نقاط نسبت به هم روى عکس هوايى کشيده مى شود

point detonating fuze : علوم نظامى : ماسوره انى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی masculinerhme , معنی masculinism , معنی masculinity , معنی masculinize , معنی mash , معنی Mashallah , معنی mashed , معنی mashed potato , معنی mashed potatoes , معنی masher , معنی mashie , معنی mashie iron , معنی mashie niblick , معنی mashy , معنی mask , معنی mask design , معنی mask register , معنی masked , معنی masked ball , معنی masked depression , معنی masked epilepsy , معنی masker , معنی masking agent , معنی masochism , معنی masochistic , معنی mason , معنی mason hammer , معنی mason jar , معنی mason wasp , معنی masonery bond , معنی masonic , معنی masonry , معنی masonry dam , معنی masonry drill , معنی masonry lining , معنی Masood , معنی Masood Barzani , معنی Masood Reza , معنی masorete , معنی masque , معنی masquer , معنی masquerade , معنی mass , معنی mass axis , معنی mass balance , معنی mass bombing , معنی mass book , معنی mass communication , معنی mass conditioning , معنی mass conservation , معنی mass contagion , معنی mass curve , معنی mass data , معنی mass defect , معنی mass flow , معنی mass hysteria , معنی mass media , معنی mass meeting , معنی mass memory , معنی mass movement , معنی mass noun , معنی mass of people , معنی mass of the electron , معنی mass poverty , معنی mass production , معنی mass psychology , معنی mass reaction , معنی mass reflex , معنی mass society , معنی mass spectrometer , معنی mass spectrometry , معنی mass unemployment , معنی mass energy , معنی mass energy equation , معنی mass energy relation , معنی mass market product , معنی massachusett , معنی massachusetts , معنی massacre , معنی massacrer , معنی massage , معنی massage accounting , معنی massasauge , معنی masse , معنی massed , معنی massed learning , معنی massed practice , معنی masser , معنی masseter ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز