لغات مشابه
pocket book : کتاب جيبي

pocket borough : (انگليس )حوزه انتخاباتى تحت نفوذ يک نفر يا يک خانواده

pocket calculator : حسابگر جيبى

pocket cameras : دوربين جيبي

pocket edition : چاپ جيبى کتاب

pocket expenses : هزينه مختصر شخصى

pocket handkerchief : دستمال جيبى

pocket knife : چاقوى جيبى

pocket meter : الکترونيک : سنجه جيبى

pocket money : پول جيب

pocket picking : جيب بري

pocket piece : سکه ازدواج افتاده يا چيزى مانندان که درجيب نگاه دارندتابرکت جيب باشد

pocket pistol : طپانچه جيبى( بزبان شوخى) ،بغلى عرق

pocket size : بغلي

pocket split : ورزش : باقى ماندن ميله هاى 5 و 7 يا 5 و 9 بولينگ

pocket veto : رد لايحه قانونى بوسيله معوق گذاردن ان

pocket book : کيف بغلى ،دفتر بغلى

pocket picking : جيب برى

pocketbook : کيف بغلي , کتاب جيبي , جزوه دان , دفتر جيبي , دفتر بغلي

pocketed : جيب دار

pocketful : بقدر يک جيب ،يک جيب پر

pocketing : پارچه جيبى

pocketknife : چاقوي جيبي

pockety : چاله دار،پرچاله ،پر گودال ،داراى چاله هاى معدنى

pockmark : آبله گون کردن

pockmarked : مجدر , آبله دار , آبله رو , آبله گون

pocky : آبلهاي

poco a poco : کم کم

pococurante : nonchalant(، )=indifferentلاابالى ،بيحال

pococurantism : بيحالى

pocosin : زيست شناسى : مرداب

pod : تخمدان , قوزه پنبه , نيام , تشکيل نيام دادن

podagra : نقرس( پا)،دربندپا

podagral : نقرسى

podagric : نقرسى ،بيمار نقرس

podalgia : پادرد

podarthritis : اماس بندهاى پا،التهاب مفاصل پا

podded : غلافدار

podesta : رئيس شهردارى در برخى شهرهاى ايتاليا،رئيس شهربانى

podex : کفل ،دمگاه

podge : ادم خپل

podgy : خپله ،چاق ،گوشتالو

podiatry : دانش ناخوشى هاى پاو درمان انها

podite : مقطع با بند پاى بندپايان

podium : لژ سلطنتي , تريبون

podophyllin : ماده صمغى وتلخ ومسهلى مستخرجه از ريشه مهر گياه

podophyllum : (ريشه ) مهر گياه

podunk : شهر کوچک ودور افتاده

podzolization : تشکيل خاک خاکسترى يا سفيد

poeeping tom : ادمى که بانگاه باعضاء تناسلى واعضاى برهنه اطفاء شهوت کند

poem : چامه , چکامه , شعر

poematic : شاعرانه ،شعرى ،نظمى ،شاعر،شعرگو

poems : اشعار

poes : مسام , مساله

poesy : شعر،شاعرى

poet : چامه سرا , غزل سرا , شاعر

poet laureate : شاعر برجسته

poetaster : شعر باف , شاعرک

poetaster is pejorative word : شاعرک واژه ايست که براى تحقير شاعر بکار ميرود

poetess : شاعره

poetic : شعري , نظمي , شاعرانه , منظوم

poetic(al) : شاعرانه ،شعرى ،نظمى ،شاعر،شعر گو

poetical : مشاعره

poetical imagination : تصور شاعرانه

poetical licence : ضرورت شعرى

poetical works : ديوان شعر،اثار شعرى ،اثار منظوم

poetically : شاعرانه

poeticism : شعر گويى

poeticize : شاعرانه بحث کردن , بشعر درآوردن , شعر نوشتن

poetico philosophic : شعرى و فلسفى

poetics : نظريه شاعرانه , فنون شاعري

poeticule : شاعرک ،شعرباف

poetize : بشعر درآوردن , شعر نوشتن , چامه نگاشتن

poetizer : شعرپرداز

poetomachia : مجادله شعرا،مشاعره

poetry : شعر , شاعري , فن شاعري , لطف شاعرانه , اشعار

poetry fragments : مقطعات

poets : شعرا

poets narcissus : گل نرگس

pogo : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى چانل مخابراتى را که بعد از اين کلمه اعلام مى کنم بگيريد

pogromist : قتل عام کننده

poignancy : حادي

poignant : نيشدار , گوشه دار

poignantly : بطور تيزيا زننده ،بطور نيشداريا جگر سوز،سخت

poikilotherm : جانور خونسرد

poikilothermism : خونسردى جانور

poilu : سربازفرانسوى ،پرمو

poinephobia : روانشناسى : تنبيه هراسى

poinsettia : (گ.ش ).بنت قنسول

point : نقطه گذاشتن , بند کشي کردن , معني , نقطه , نکته , نک , امتياز , اشارهکردن

point blank : مقابل هدف ،روبه نشان ،مستقيم ،رک

point break : ورزش : موجهاييکه با زاويه به ساحل نزديک مى شوند

point by point : نقطه نقطه

point defect : شيمى : نقص نقطه اى

point designation : علوم نظامى : شبکه بندى مخصوصى که براى تعيين نقاط نسبت به هم روى عکس هوايى کشيده مى شود

point detonating fuze : علوم نظامى : ماسوره انى

point device : کاملا راست

point discharge : علوم هوايى : تخليه نقطه اى

point duty : نگهبانى مامور راهنمايى عبورومرورکه درنقطه اى مى ايستد

point elasticity : بازرگانى : کشش نقطه اى

point estimate : روانشناسى : براورد نقطه اى

point function : شيمى : تابع نقطه اى

point fund : ورزش : پاداش پايان فصل

point group : شيمى : گروه نقطه اى

point guard : ورزش : موقعيت گارد

point imperfection : شيمى : ناکاملى نقطه اى

point indentification : کامپيوتر : هويت نقطه اى

point load : علوم مهندسى : بار نقطه اى

point of aim : ورزش : نقطه هدفگيرى در مسافتهاتى مشخص

point of application of a force : معمارى : نقطه فرود نيرو

point of contact : علوم مهندسى : نقطه تماس

point of contraflexion : معمارى : نقطه تغيير خميدگى

point of fall : علوم نظامى : نقطه فرود گلوله به زمين به طور فرضى که با دهانه لوله در يک افق قرار دارد

point of fracture : علوم مهندسى : نقطه شکست

point of honour : موضوعى که شرف ادمى وابسته بان است ،قضيه شرف

point of inflexion : معمارى : نقطه عطف

point of loading : بازرگانى : نقطه بارگيرى

point of no return : علوم نظامى : نقطه حداکثر شعاع عمل هواپيما اخرين حد شعاع عمل هواپيما

point of regard : روانشناسى : نقطه ديد

point of sale terminal : کامپيوتر : ترمينال فروش اطلاعات

point of sight : علوم مهندسى : نقطه ديد

point of symmetry : شيمى : نقطه تقارن

point of view : ديد , ديدگاه

point of weld : علوم مهندسى : نقطه جوش

point operation : شيمى : عمل نقطه اى

point out : خاطرنشان کردن , خاطر نشان کردن , متذکر ساختن , اشاره کردن , متذکر کردن

point particle : شيمى : ذره نقطه اى

point plotting : رسم نقطه

point protector : سرمداد،چيزى که نوک مداد راپوشانده ازشکستن حفظ ميکند

point race : ورزش : مسابقه دوچرخه سوارى طولانى چند مرحله اى

point scale : روانشناسى : مقياس امتيازى

point set curve : کامپيوتر : منحنى ايکه توسط يک سرى از پاره خطهاى ترسيم شده ميان نقاط تعريف مى شود

point spread : ورزش : امتياز قابل انتظار

point style : شيوه معمارى که نشان برجسته ان طاقهاى نوک تيزاست

point system : ورزش : شرط بندى براساس امتياز

point to point : نقطه به نقطه

point to point line : کامپيوتر : خط نقطه به نقطه

point to point network : کامپيوتر : شبکه نقطه به نقطه

point biserial correlation : روانشناسى : همبستگى دو رشته اى نقطه اى

point blank range : ورزش : فاصله از محل تيراندازى تا هدف فاصله تا هدف

point contact rectifier : الکترونيک : يکسو کننده نقطه اى

pointdovice : بسيار درست

pointed : سرتيز , سهمي , کنايه دار , نوکدار , نوک دار , نيشدار , نوک تيز

pointed arch : معمارى : قوس تيزه دار

pointed chisel : معمارى : مغار موج سوزنى

pointed to by the finger : مشاربالبنان

pointedly : بطور گوشه دار

pointedness : تيزى ،گوشه ( دارى) ،کنايه ( دارى)

pointer : اشاره کننده , اشارهگر , عقربک , عقربه , بند کش

pointer chain : زنجير اشاره گرها

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری