لغات مشابه
poetaster is pejorative word : شاعرک واژه ايست که براى تحقير شاعر بکار ميرود

poetess : شاعره

poetic : شعري , نظمي , شاعرانه , منظوم

poetic(al) : شاعرانه ،شعرى ،نظمى ،شاعر،شعر گو

poetical : مشاعره

poetical imagination : تصور شاعرانه

poetical licence : ضرورت شعرى

poetical works : ديوان شعر،اثار شعرى ،اثار منظوم

poetically : شاعرانه

poeticism : شعر گويى

poeticize : شاعرانه بحث کردن , بشعر درآوردن , شعر نوشتن

poetico philosophic : شعرى و فلسفى

poetics : نظريه شاعرانه , فنون شاعري

poeticule : شاعرک ،شعرباف

poetize : بشعر درآوردن , شعر نوشتن , چامه نگاشتن

poetizer : شعرپرداز

poetomachia : مجادله شعرا،مشاعره

poetry : شعر , شاعري , فن شاعري , لطف شاعرانه , اشعار

poetry fragments : مقطعات

poets : شعرا

poets narcissus : گل نرگس

pogo : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى چانل مخابراتى را که بعد از اين کلمه اعلام مى کنم بگيريد

pogromist : قتل عام کننده

poignancy : حادي

poignant : نيشدار , گوشه دار

poignantly : بطور تيزيا زننده ،بطور نيشداريا جگر سوز،سخت

poikilotherm : جانور خونسرد

poikilothermism : خونسردى جانور

poilu : سربازفرانسوى ،پرمو

poinephobia : روانشناسى : تنبيه هراسى

poinsettia : (گ.ش ).بنت قنسول

point : نقطه گذاشتن , بند کشي کردن , معني , نقطه , نکته , نک , امتياز , اشارهکردن

point blank : مقابل هدف ،روبه نشان ،مستقيم ،رک

point break : ورزش : موجهاييکه با زاويه به ساحل نزديک مى شوند

point by point : نقطه نقطه

point defect : شيمى : نقص نقطه اى

point designation : علوم نظامى : شبکه بندى مخصوصى که براى تعيين نقاط نسبت به هم روى عکس هوايى کشيده مى شود

point detonating fuze : علوم نظامى : ماسوره انى

point device : کاملا راست

point discharge : علوم هوايى : تخليه نقطه اى

point duty : نگهبانى مامور راهنمايى عبورومرورکه درنقطه اى مى ايستد

point elasticity : بازرگانى : کشش نقطه اى

point estimate : روانشناسى : براورد نقطه اى

point function : شيمى : تابع نقطه اى

point fund : ورزش : پاداش پايان فصل

point group : شيمى : گروه نقطه اى

point guard : ورزش : موقعيت گارد

point imperfection : شيمى : ناکاملى نقطه اى

point indentification : کامپيوتر : هويت نقطه اى

point load : علوم مهندسى : بار نقطه اى

point of aim : ورزش : نقطه هدفگيرى در مسافتهاتى مشخص

point of application of a force : معمارى : نقطه فرود نيرو

point of contact : علوم مهندسى : نقطه تماس

point of contraflexion : معمارى : نقطه تغيير خميدگى

point of fall : علوم نظامى : نقطه فرود گلوله به زمين به طور فرضى که با دهانه لوله در يک افق قرار دارد

point of fracture : علوم مهندسى : نقطه شکست

point of honour : موضوعى که شرف ادمى وابسته بان است ،قضيه شرف

point of inflexion : معمارى : نقطه عطف

point of loading : بازرگانى : نقطه بارگيرى

point of no return : علوم نظامى : نقطه حداکثر شعاع عمل هواپيما اخرين حد شعاع عمل هواپيما

point of regard : روانشناسى : نقطه ديد

point of sale terminal : کامپيوتر : ترمينال فروش اطلاعات

point of sight : علوم مهندسى : نقطه ديد

point of symmetry : شيمى : نقطه تقارن

point of view : ديد , ديدگاه

point of weld : علوم مهندسى : نقطه جوش

point operation : شيمى : عمل نقطه اى

point out : خاطرنشان کردن , خاطر نشان کردن , متذکر ساختن , اشاره کردن , متذکر کردن

point particle : شيمى : ذره نقطه اى

point plotting : رسم نقطه

point protector : سرمداد،چيزى که نوک مداد راپوشانده ازشکستن حفظ ميکند

point race : ورزش : مسابقه دوچرخه سوارى طولانى چند مرحله اى

point scale : روانشناسى : مقياس امتيازى

point set curve : کامپيوتر : منحنى ايکه توسط يک سرى از پاره خطهاى ترسيم شده ميان نقاط تعريف مى شود

point spread : ورزش : امتياز قابل انتظار

point style : شيوه معمارى که نشان برجسته ان طاقهاى نوک تيزاست

point system : ورزش : شرط بندى براساس امتياز

point to point : نقطه به نقطه

point to point line : کامپيوتر : خط نقطه به نقطه

point to point network : کامپيوتر : شبکه نقطه به نقطه

point biserial correlation : روانشناسى : همبستگى دو رشته اى نقطه اى

point blank range : ورزش : فاصله از محل تيراندازى تا هدف فاصله تا هدف

point contact rectifier : الکترونيک : يکسو کننده نقطه اى

pointdovice : بسيار درست

pointed : سرتيز , سهمي , کنايه دار , نوکدار , نوک دار , نيشدار , نوک تيز

pointed arch : معمارى : قوس تيزه دار

pointed chisel : معمارى : مغار موج سوزنى

pointed to by the finger : مشاربالبنان

pointedly : بطور گوشه دار

pointedness : تيزى ،گوشه ( دارى) ،کنايه ( دارى)

pointer : اشاره کننده , اشارهگر , عقربک , عقربه , بند کش

pointer chain : زنجير اشاره گرها

pointer chasing : تعقيب اشاره گرها

pointer of a scale : شاهين

pointing : بند کشي

pointing device : کامپيوتر : دستگاه اشاره گر

pointlace : )=needle point(مليله دوزى ،سوزنکارى

pointless : بيجا،بى معنى ،بيهوده

pointlessly : بى انکه معنى ويژه يا لطفى داشته باشد

pointlessness : کندى ،بى موضوعى ،بى نکته اى

points : فقرات , نقاط

pointsman : سوزن بان ،مامور راهنمائى ،عبور و مرور که دريک نقطه ايستاده

pointy : گوشه دار

poise : موازنه درآوردن , وزنه متحرک

poise 2 : بحالت موازنه دراوردن ،نگاه داشتن ،قراردادن بيحرکت ساختن ،ايستاده پرزدن

poise of head : وضع قرار گرفتن سر روى تن

poiseuille flow : علوم هوايى : جريان خطى ناروان در لوله اى با سطح مقطع دايره اى

poison : مسموم کردن , مشوب کردن , زهر , زهرآلود کردن , زهر آگين کردن , سم دادن , سم , شرنگ

poison berry : مرگ ماهى

poison gas : گاز سمى

poison hemlock : (گ.ش ).شوکران يونانى

poison ivy : (گ.ش ).پيچک سمى امريکايى( از جنس)rhus

poison oak : (گ.ش ).سماق سمى ،پيچک سمى امريکايى

poison pen : نوشته غرض الود،نامه بى امضاء وتوهين اميز

poison sprayer : سم پاش

poison sumac : ( )poison oak(گ.ش ).سماق سمى امريکايى

poisoned : مشوب , چيز خور , زهرآگين , مسموم , زهر آگين , زهرآلود

poisoned pawn : ورزش : پياده زهراگين يا مسموم

poisoned pawn variation : ورزش : وارياسيون پياده زهراگين در دفاع سيسيلى

poisoner : مسموم کننده

poisongas : گازخفه کننده

poisoning : مسموميت

poisonous : زهري , سمناک , زهردار , سمي

poisonously : بطور زهردار يا سمى

poisonousness : سميت

poisons : سموم

poissan distribution : شيمى : توزيع پواسن

poisson theory : کامپيوتر : تئورى پويسن

poitrel : سينه بند

poke : سقلمه زدن , سيخک زدن , سيخ زدن

poke bonnet : کلاه زنانه اى که نوک جلو امده اى دارد

poke pudding or pocke : ادم شکم گنده ،مردانگليسى

poke the fire : اتش را سيخ بزنيد،اتش را بهم بزنيد

poke check : ورزش : فشار اوردن به گوى با چوب براى دور کردن ان از حريف

poker : سيخ زن , سيخ بخاري

poker pocket billiards : ورزش : بيليارد کيسه اى دونفره يا بيشتر با گوى اصلى و 16 گوى شماره دار

poker work : نقشه اندازى روى چوب بوسيله سوزندان ان با داغ اهن

pokerface : قيافه گرفته وخشک

pokey : )=jail(زندان ، )poky(پست ،خفه ،گرفته ،دلگير،کهنه

poking : سقلمه

poky : )pokey(پست ،خفه ،گرفته ،دلگير،کهنه

pol : کامپيوتر : Problem Oriented Language --> Procedure Orinted Language

polacca : کشتى دکلى بازرگانى در درياهاى مديترانه

polack : )polak(لهستانى

polacre : کشتى دکلى بازرگانى در درياى مديترانه

polak : )polack(لهستانى

Poland : لهستان

polar angle : شيمى : زاويه قطبى

polar bear : خرس قطبي

polar bond : شيمى : پيوند قطبى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

گودبرداری و پی كنی
لیکا چیست؟
تحقیق ماشین آلات ساختمانی و راهسازی
ماشین های راه سازی ـ لودر LI20E شركت هپكو
مبلمان شهری
محاسبه شدت روشنایی سرویس دستشویی
محاسبه ضخامت لایه ها در راه
تحقیق محوطه سازی
تحقیق مدرسه
مدلسازی اثرات معیارهای ایمنی ترافیک جاده ای
نقشه های گرافیك و نمودارها
نگرشی به برج پیزا
نیمكت ها و صندلی ها در فضای سبز
هنر و معماری كاشان
دانلود پاورپوینت اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
دانلود فایل PDF هنر و معماری كاشان
مدیریت تقاضای منابع آب در كشور
روشهای تحلیلی و معیارهای پذیرش دستورالعمل مقاوم سازی
مزایای ساختمان فلزی