صفحه اصلی

poignantly
بطور تيزيا زننده ،بطور نيشداريا جگر سوز،سخت
کلمات مشابه

poikilotherm : جانور خونسرد

poikilothermism : خونسردى جانور

poilu : سربازفرانسوى ،پرمو

poinephobia : روانشناسى : تنبيه هراسى

poinsettia : (گ.ش ).بنت قنسول

معنی poignantly به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق
دانلود اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی
دانلود اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی
دانلود مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری