معنی poignantly

poignantly
بطور تيزيا زننده ،بطور نيشداريا جگر سوز،سخت
کلمات مشابه

poikilotherm : جانور خونسرد

poikilothermism : خونسردى جانور

poilu : سربازفرانسوى ،پرمو

poinephobia : روانشناسى : تنبيه هراسى

poinsettia : (گ.ش ).بنت قنسول

point : نقطه گذاشتن , بند کشي کردن , معني , نقطه , نکته , نک , امتياز , اشارهکردن

point blank : مقابل هدف ،روبه نشان ،مستقيم ،رک

point break : ورزش : موجهاييکه با زاويه به ساحل نزديک مى شوند

point by point : نقطه نقطه

point defect : شيمى : نقص نقطه اى

point designation : علوم نظامى : شبکه بندى مخصوصى که براى تعيين نقاط نسبت به هم روى عکس هوايى کشيده مى شود

point detonating fuze : علوم نظامى : ماسوره انى

point device : کاملا راست

point discharge : علوم هوايى : تخليه نقطه اى

point duty : نگهبانى مامور راهنمايى عبورومرورکه درنقطه اى مى ايستد

point elasticity : بازرگانى : کشش نقطه اى

point estimate : روانشناسى : براورد نقطه اى

point function : شيمى : تابع نقطه اى

point fund : ورزش : پاداش پايان فصل

point group : شيمى : گروه نقطه اى

point guard : ورزش : موقعيت گارد

point imperfection : شيمى : ناکاملى نقطه اى

point indentification : کامپيوتر : هويت نقطه اى

point load : علوم مهندسى : بار نقطه اى

point of aim : ورزش : نقطه هدفگيرى در مسافتهاتى مشخص

point of application of a force : معمارى : نقطه فرود نيرو

point of contact : علوم مهندسى : نقطه تماس

point of contraflexion : معمارى : نقطه تغيير خميدگى

point of fall : علوم نظامى : نقطه فرود گلوله به زمين به طور فرضى که با دهانه لوله در يک افق قرار دارد

point of fracture : علوم مهندسى : نقطه شکست

point of honour : موضوعى که شرف ادمى وابسته بان است ،قضيه شرف

point of inflexion : معمارى : نقطه عطف

point of loading : بازرگانى : نقطه بارگيرى

point of no return : علوم نظامى : نقطه حداکثر شعاع عمل هواپيما اخرين حد شعاع عمل هواپيما

point of regard : روانشناسى : نقطه ديد

point of sale terminal : کامپيوتر : ترمينال فروش اطلاعات

point of sight : علوم مهندسى : نقطه ديد

point of symmetry : شيمى : نقطه تقارن

point of view : ديد , ديدگاه

point of weld : علوم مهندسى : نقطه جوش

point operation : شيمى : عمل نقطه اى

point out : خاطرنشان کردن , خاطر نشان کردن , متذکر ساختن , اشاره کردن , متذکر کردن

point particle : شيمى : ذره نقطه اى

point plotting : رسم نقطه

point protector : سرمداد،چيزى که نوک مداد راپوشانده ازشکستن حفظ ميکند

point race : ورزش : مسابقه دوچرخه سوارى طولانى چند مرحله اى

point scale : روانشناسى : مقياس امتيازى

point set curve : کامپيوتر : منحنى ايکه توسط يک سرى از پاره خطهاى ترسيم شده ميان نقاط تعريف مى شود

point spread : ورزش : امتياز قابل انتظار

point style : شيوه معمارى که نشان برجسته ان طاقهاى نوک تيزاست

point system : ورزش : شرط بندى براساس امتياز

point to point : نقطه به نقطه

point to point line : کامپيوتر : خط نقطه به نقطه

point to point network : کامپيوتر : شبکه نقطه به نقطه

point biserial correlation : روانشناسى : همبستگى دو رشته اى نقطه اى

point blank range : ورزش : فاصله از محل تيراندازى تا هدف فاصله تا هدف

point contact rectifier : الکترونيک : يکسو کننده نقطه اى

pointdovice : بسيار درست

pointed : سرتيز , سهمي , کنايه دار , نوکدار , نوک دار , نيشدار , نوک تيز

pointed arch : معمارى : قوس تيزه دار

pointed chisel : معمارى : مغار موج سوزنى

pointed to by the finger : مشاربالبنان

pointedly : بطور گوشه دار

pointedness : تيزى ،گوشه ( دارى) ،کنايه ( دارى)

pointer : اشاره کننده , اشارهگر , عقربک , عقربه , بند کش

pointer chain : زنجير اشاره گرها

pointer chasing : تعقيب اشاره گرها

pointer of a scale : شاهين

pointing : بند کشي

pointing device : کامپيوتر : دستگاه اشاره گر

pointlace : )=needle point(مليله دوزى ،سوزنکارى

pointless : بيجا،بى معنى ،بيهوده

pointlessly : بى انکه معنى ويژه يا لطفى داشته باشد

pointlessness : کندى ،بى موضوعى ،بى نکته اى

points : فقرات , نقاط

pointsman : سوزن بان ،مامور راهنمائى ،عبور و مرور که دريک نقطه ايستاده

pointy : گوشه دار

poise : موازنه درآوردن , وزنه متحرک

poise 2 : بحالت موازنه دراوردن ،نگاه داشتن ،قراردادن بيحرکت ساختن ،ايستاده پرزدن

poise of head : وضع قرار گرفتن سر روى تن

poiseuille flow : علوم هوايى : جريان خطى ناروان در لوله اى با سطح مقطع دايره اى

poison : مسموم کردن , مشوب کردن , زهر , زهرآلود کردن , زهر آگين کردن , سم دادن , سم , شرنگ

poison berry : مرگ ماهى

poison gas : گاز سمى

poison hemlock : (گ.ش ).شوکران يونانى

poison ivy : (گ.ش ).پيچک سمى امريکايى( از جنس)rhus

poison oak : (گ.ش ).سماق سمى ،پيچک سمى امريکايى

poison pen : نوشته غرض الود،نامه بى امضاء وتوهين اميز

poison sprayer : سم پاش

poison sumac : ( )poison oak(گ.ش ).سماق سمى امريکايى

poisoned : مشوب , چيز خور , زهرآگين , مسموم , زهر آگين , زهرآلود

poisoned pawn : ورزش : پياده زهراگين يا مسموم

poisoned pawn variation : ورزش : وارياسيون پياده زهراگين در دفاع سيسيلى

poisoner : مسموم کننده

poisongas : گازخفه کننده

poisoning : مسموميت

poisonous : زهري , سمناک , زهردار , سمي

poisonously : بطور زهردار يا سمى

poisonousness : سميت

poisons : سموم

معنی poignantly به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی