لغات مشابه
pole climbing : علوم نظامى : از تير بالا رفتن

pole horse : اسب عصارخانه

pole jumping : پرش با تير،جست ،با گرفتن چوب در دست

pole mast : دکل يک تيکه ،ديرک يک پارچه

pole of development : بازرگانى : قطب توسعه

pole piece : الکترونيک : قطبک

pole pitch : الکترونيک : گام قطب

pole plate : حمال تير شيروانى که سرلاپه هارا نگاه ميدارد

pole post clamp : علوم مهندسى : ترمينال

pole sitter : راننده نزديک به نرده داخلى در مسير

pole strength : الکترونيک : شدت قطب

pole tips : الکترونيک : نوکهاى قطب

pole vault : بانيزه پريدن

pole vaulter : ورزش : پرنده با نيزه

pole vaulting : ورزش : پرش با نيزه

pole changing motor : علوم مهندسى : موتور با قطبهاى قابل تعويض

pole changing switch : علوم مهندسى : کليد تعويض قطب

poleax : با تبرزين زدن

poleaxe : )=poleax(تبرزين جنگى ،با تبرزين زدن

polecat : (ج.ش ).موش خرماى وحشى اروپايى

polemarch : سرکرده سوم از نه تن سر کرده که خدمات لشگرى انجام ميداند

polemast : علوم دريايى : دکل يکپارچه

polemic : جدلي کردن , اهل جدل

polemical : مجادله آميز

polemically : ازراه مجادله يا سيتزه بطور مباحثه

polemicist : )polemical(جدلى ،اهل بحث وجدل

polemicize : )=polemize(بحث وجدل کردن ،جدلى کردن

polemist : اهل بحث وجدل ،جدلى

polemize : )=polemicize(بحث وجدل کردن ،جدلى کردن

polenta : خريره جو و شاه بلوط

poler : کسيکه باچوب يا ديرک کار يا حرکت کند،اسب عصارخانه

polestar : ()north star(نج ).ستاره قطبى ،راهنما،هادى ،مورد توجه

police : افسر پليس , ژاندارم , پليسي , عسس , آژان , بوسيله پليس

police action : عمليات انتظامى محلى براى حفظ امنيت

police calls : الکترونيک : استمداد پليس

police captain : سربهر

police car : اتومبيل پليس

police chief : شحنه

police department : نظميه

police force : نيروي پليس

police headquarters : شهرباني

police licence : (اجازه شاعر براى انحراف از قاعده بواسطه ) ضرورت شعرى

police lieutenant : رسدبان

police magistrate : رئيس دادگاه لغزش

police officer : مامور پليس , پايور , محتسب

police power : نيروي پليس

police reporter : مخبر پليس

police sergeant : سرپاسبان

police state : اداره کشور بوسيله نيروى پليس ،حکومت پليسى

police station : پاسگاه , مرکز پليس , ژاندارمري , اداره امنيه , کلانتري , اداره شهرباني

policeman : پليس , پاساوان , پاسبان

policlinic : درمانکده ،مطب ،داروخانه

policy : خط مشي , سياست , مصلحت انديشي , مصلحت , ورقه بيمه

policy (jf) : علوم دريايى : تدبير

policy file : علوم نظامى : پرونده خط مشيها و دستورات

policy holder : بازرگانى : دارنده بيمه نامه ،دارنده بيمه

policy instrument : بازرگانى : ابزار اجراى سياست

policy makers : بازرگانى : سياست گذاران

policy making : بازرگانى : سياست گذارى

policy of d. : سياست واگذارى اوضاع

polio : ( )=poliomyelitis(طب )پوليوميليت ،بيمارى فلج اطفال

poliomyelitic : وابسته به بيمارى فلج کودکان ،مبتلا به بيمارى فلج کودکان

poliomyelitis : روانشناسى : فلج اطفال

polis : شهر

polish : ماليدن , صيقلي کردن , مرمي کردن , تهذيب , له , صيقل کردن , صيقل دادن , لهستاني , مبادي آدابي , واکس زني , واکس زدن , مرمري کردن , جلا دادن , براق کردن , برق انداختن , جلاء , صيقل

polish defence : ورزش : دفاع لهستانى

polish off : (ز.ع ).از جلو کسى درامدن ،تمام کردن ،خوردن

polishable : جلاپذير

polished : صيقل خورده , صيقلي

polisher : جلا دهنده , جلادهنده , صيقل گر

polishing : پرداخت

polishing file : معمارى : سوهان صيقل

polishing lathe : علوم مهندسى : ماشين تراش پرداخت

polishing stone : معمارى : سنگ مهره

polishing tool : مصقل

politcs : سياست شناسي

polite : مبادي آداب , آداب دان , باتربيت , مودبانه , با ادب , خليق , بانزاکت , با نزاکت , مودب , معقول

politely : مودبانه

politeness : معقوليت , سنگيني , تربيت , نزاکت , ادب , آداب داني

politesse : ادب ،نزاکت

politic : مصلحتآميز , زنداني سياسي , نماينده سياسي

political : سياستي

political economist : متخصص علم ثروت

political economy : علم ثروت , اقتصاد سياسي

political equality : برابري سياسي

political forces : بازرگانى : نيروهاى سياسى

political hyperbole : اغراق شعري

political instability : تزلزل يا نا استوارى سياسى

political isolation : قانون ـ فقه : انزواى سياسى

political metres : بحور

political offence : قانون ـ فقه : جرم سياسى

political offences : قانون ـ فقه : جرائم سياسى

political party : حزب , حزبي

political propaganda : تبليغات سياسى

political psychology : روانشناسى : روانشناسى سياسى

political rights : حقوق سياسى

political scientist : ويژه گر علوم سياسى

political sclence : علم سياست کشورها،سياست مدن

political medical : سياسي پزشکي

politician : سياستمدار , ساؤس , سياست باز , اهل سياست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی art , معنی art bronze , معنی art casting , معنی art of drawing , معنی art student , معنی art therapy , معنی artaxerxes , معنی artemis , معنی arterial , معنی arterialization , معنی arterialize , معنی arteries , معنی arteriole , معنی arteriology , معنی arteriotomy , معنی arteriovenous , معنی arteritis , معنی artery , معنی artesian , معنی artful , معنی artfully , معنی artfulness , معنی arthralgia , معنی arthritic , معنی arthrography , معنی arthrology , معنی arthropathy , معنی arthropod , معنی arthropoda , معنی arthrosis , معنی arthur performance scale , معنی artichoke , معنی articlcs of virtu , معنی article , معنی article 1 had two notes , معنی article of a building by law , معنی article of a company , معنی article of law , معنی article of roup , معنی articled clerk , معنی articles of association , معنی articles of assosiation , معنی articles of food , معنی articular , معنی articular sensations , معنی articulata , معنی articulate , معنی articulated connecting rod , معنی articulated jack , معنی articulated machine lamp , معنی articulated rotor , معنی articulated shaft , معنی articulated vehicle , معنی articulately , معنی articulation , معنی articulation wales , معنی artieles of association , معنی artifacts , معنی artifical leather , معنی artifical light , معنی artifical silk , معنی artificalism , معنی artifice , معنی artificer , معنی artifici tooth , معنی artificial , معنی artificial aging , معنی artificial aids , معنی artificial antenna , معنی artificial climbing , معنی artificial delay line , معنی artificial expended clay , معنی artificial ground , معنی artificial insemination , معنی artificial intelligence , معنی artificial lake , معنی artificial language , معنی artificial lighting , معنی artificial limbs , معنی artificial magnet , معنی artificial mother , معنی artificial persons , معنی artificial recharge , معنی artificial silk , معنی artificial suporters , معنی artificiality , معنی artificialize , معنی artificially , معنی artiller ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز