معنی pole sitter

pole sitter
راننده نزديک به نرده داخلى در مسير
کلمات مشابه

pole strength : الکترونيک : شدت قطب

pole tips : الکترونيک : نوکهاى قطب

pole vault : بانيزه پريدن

pole vaulter : ورزش : پرنده با نيزه

pole vaulting : ورزش : پرش با نيزه

pole changing motor : علوم مهندسى : موتور با قطبهاى قابل تعويض

pole changing switch : علوم مهندسى : کليد تعويض قطب

poleax : با تبرزين زدن

poleaxe : )=poleax(تبرزين جنگى ،با تبرزين زدن

polecat : (ج.ش ).موش خرماى وحشى اروپايى

polemarch : سرکرده سوم از نه تن سر کرده که خدمات لشگرى انجام ميداند

polemast : علوم دريايى : دکل يکپارچه

polemic : جدلي کردن , اهل جدل

polemical : مجادله آميز

polemically : ازراه مجادله يا سيتزه بطور مباحثه

polemicist : )polemical(جدلى ،اهل بحث وجدل

polemicize : )=polemize(بحث وجدل کردن ،جدلى کردن

polemist : اهل بحث وجدل ،جدلى

polemize : )=polemicize(بحث وجدل کردن ،جدلى کردن

polenta : خريره جو و شاه بلوط

poler : کسيکه باچوب يا ديرک کار يا حرکت کند،اسب عصارخانه

polestar : ()north star(نج ).ستاره قطبى ،راهنما،هادى ،مورد توجه

police : افسر پليس , ژاندارم , پليسي , عسس , آژان , بوسيله پليس

police action : عمليات انتظامى محلى براى حفظ امنيت

police calls : الکترونيک : استمداد پليس

police captain : سربهر

police car : اتومبيل پليس

police chief : شحنه

police department : نظميه

police force : نيروي پليس

police headquarters : شهرباني

police licence : (اجازه شاعر براى انحراف از قاعده بواسطه ) ضرورت شعرى

police lieutenant : رسدبان

police magistrate : رئيس دادگاه لغزش

police officer : مامور پليس , پايور , محتسب

police power : نيروي پليس

police reporter : مخبر پليس

police sergeant : سرپاسبان

police state : اداره کشور بوسيله نيروى پليس ،حکومت پليسى

police station : پاسگاه , مرکز پليس , ژاندارمري , اداره امنيه , کلانتري , اداره شهرباني

policeman : پليس , پاساوان , پاسبان

policlinic : درمانکده ،مطب ،داروخانه

policy : خط مشي , سياست , مصلحت انديشي , مصلحت , ورقه بيمه

policy (jf) : علوم دريايى : تدبير

policy file : علوم نظامى : پرونده خط مشيها و دستورات

policy holder : بازرگانى : دارنده بيمه نامه ،دارنده بيمه

policy instrument : بازرگانى : ابزار اجراى سياست

policy makers : بازرگانى : سياست گذاران

policy making : بازرگانى : سياست گذارى

policy of d. : سياست واگذارى اوضاع

polio : ( )=poliomyelitis(طب )پوليوميليت ،بيمارى فلج اطفال

poliomyelitic : وابسته به بيمارى فلج کودکان ،مبتلا به بيمارى فلج کودکان

poliomyelitis : روانشناسى : فلج اطفال

polis : شهر

polish : ماليدن , صيقلي کردن , مرمي کردن , تهذيب , له , صيقل کردن , صيقل دادن , لهستاني , مبادي آدابي , واکس زني , واکس زدن , مرمري کردن , جلا دادن , براق کردن , برق انداختن , جلاء , صيقل

polish defence : ورزش : دفاع لهستانى

polish off : (ز.ع ).از جلو کسى درامدن ،تمام کردن ،خوردن

polishable : جلاپذير

polished : صيقل خورده , صيقلي

polisher : جلا دهنده , جلادهنده , صيقل گر

polishing : پرداخت

polishing file : معمارى : سوهان صيقل

polishing lathe : علوم مهندسى : ماشين تراش پرداخت

polishing stone : معمارى : سنگ مهره

polishing tool : مصقل

politcs : سياست شناسي

polite : مبادي آداب , آداب دان , باتربيت , مودبانه , با ادب , خليق , بانزاکت , با نزاکت , مودب , معقول

politely : مودبانه

politeness : معقوليت , سنگيني , تربيت , نزاکت , ادب , آداب داني

politesse : ادب ،نزاکت

politic : مصلحتآميز , زنداني سياسي , نماينده سياسي

political : سياستي

political economist : متخصص علم ثروت

political economy : علم ثروت , اقتصاد سياسي

political equality : برابري سياسي

political forces : بازرگانى : نيروهاى سياسى

political hyperbole : اغراق شعري

political instability : تزلزل يا نا استوارى سياسى

political isolation : قانون ـ فقه : انزواى سياسى

political metres : بحور

political offence : قانون ـ فقه : جرم سياسى

political offences : قانون ـ فقه : جرائم سياسى

political party : حزب , حزبي

political propaganda : تبليغات سياسى

political psychology : روانشناسى : روانشناسى سياسى

political rights : حقوق سياسى

political scientist : ويژه گر علوم سياسى

political sclence : علم سياست کشورها،سياست مدن

political medical : سياسي پزشکي

politician : سياستمدار , ساؤس , سياست باز , اهل سياست

politicize : سياست کردن

politick : )politicize(سياست بافى کردن ،جنبه سياسى دادن به

politicly : ازروى مصلحت ،مدبرانه ،ازروى کاردانى يا زيرکى

politico : سياسى

politico social : سياسى و اجتماعى ،سياسى اجتماعى

politics : سياست , سياسيات , ديپلوماسي

polity : طرز اداره

polk : POLKAرقصيدن

polka : رقص لهستانى پولکا

polkadot : (درپارچه )طرح نقطه نقطه ،خال خال ،گل باقلايى کردن

معنی pole sitter به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی