لغات مشابه
polyandric : )polyandrous(چند شوهره ،وابسته بچند شوهر

polyandrist : زن چند شوهر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: