لغات مشابه
polyarchy : حکومت چند تنى

polyatomic : علوم مهندسى : چند اتمى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: