لغات مشابه
polydispersity : شيمى : بس پاشيدگى

polyembryony : موجود چند جنينى ،چند جرثومه اى ،چند جنينى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: