لغات مشابه
polygamize : تعدد زوجات کردن

polygamous : چندگان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: