لغات مشابه
polygamous : چندگان

polygamy : تعدد زوجات , بس گاني , چندگاني , بسگاني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: