لغات مشابه
polygenetic : داراى چندين مبدا،داراى چندين نيا يا چندين تخم

polygenic : داراى قوه تشکيل

polygenic inheritance : روانشناسى : توارث چند ژنى

polygenism : فرضيه تحد دمبدا بشر

polygenist : کسيکه عقيده داردبشر داراى چندين مبدابوده است

polygenous : از چندين جورخاره درست شده

polygeny : تعد د مبدا بشر،پيدايش نوع بشراز چند ازدواج جداگانه

polyglandular : چند غدهاي

polyglot : چند زبانى ،متکلم بچند زبان

polygon : چند ضلعي

polygonaceous : وابسته به تيره گندم سياه

polygonal : کثيرالزوايا

polygonal soil : علوم نظامى : زمين چند دامنه اى که شيبهاى ان در اثر فرسايش يخ يا برف توليد شده باشد

polygonal turning machine : علوم مهندسى : ماشين تراش چند لبه

polygonal voltage of a polyphase system : الکترونيک : ولتاژ چند ضلعى مدار چندفاز

polygonum : جنس هفت بندو انجبار

polygonum bistorta : انجبار

polygram : شکل بسيار خط،طرح يا نقشه که خطهاى زياد دران بکاربرده شده است

polygraph : نسخه بردار , بسيار نويس

polygynous : (گ.ش ).داراى چند الت مادگى ،چند زنه

polyhedral : چند سطحي

polyhedric : چند رويه اى ،چند وجهى ،چند سطحى ،کثيرالوجوه

polyhedron : چند وجهي

polyhexamethylene adipamide : شيمى : پلى هگزامتيلن اديپاميد

polyhistor : دانشمند بزرگ پايه ،بسييار دان ،بسيار دانى ،دانش بسيار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 507 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 507 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/cd4e73d57b1656c2abab0f6142b2a15b9b9bdc86', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"WrW0vzoZSeHYPnGtidNVcy1AVDPdwPQ44eJPVV2R";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:11:"polygenesis";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:86:"تعدد مبادى ،پيدايش انسان از نژادهاومبادى مختلف";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://zooya.ir/?w=polygenesis";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862217;s:1:"c";i:1537862217;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/cd4e73d57b1656c2abab0f6142b2a15b9b9bdc86', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"WrW0vzoZSeHYPnGtidNVcy1AVDPdwPQ44eJPVV2R";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:11:"polygenesis";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:86:"تعدد مبادى ،پيدايش انسان از نژادهاومبادى مختلف";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://zooya.ir/?w=polygenesis";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862217;s:1:"c";i:1537862217;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/cd4e73d57b1656c2abab0f6142b2a15b9b9bdc86', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"WrW0vzoZSeHYPnGtidNVcy1AVDPdwPQ44eJPVV2R";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:11:"polygenesis";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:86:"تعدد مبادى ،پيدايش انسان از نژادهاومبادى مختلف";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://zooya.ir/?w=polygenesis";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862217;s:1:"c";i:1537862217;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('cd4e73d57b1656c2abab0f6142b2a15b9b9bdc86', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"WrW0vzoZSeHYPnGtidNVcy1AVDPdwPQ44eJPVV2R";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:11:"polygenesis";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:86:"تعدد مبادى ،پيدايش انسان از نژادهاومبادى مختلف";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://zooya.ir/?w=polygenesis";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862217;s:1:"c";i:1537862217;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58