لغات مشابه
polygenic : داراى قوه تشکيل

polygenic inheritance : روانشناسى : توارث چند ژنى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: