لغات مشابه
polygenist : کسيکه عقيده داردبشر داراى چندين مبدابوده است

polygenous : از چندين جورخاره درست شده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: