لغات مشابه
polygon : چند ضلعي

polygonaceous : وابسته به تيره گندم سياه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: