لغات مشابه
polymastigote : داراى چند تاژک ،چند تاژکى

polymath : بحر العلوم ،دانشمند همه چيز دان ،جامع علوم معقول ومنقول

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: