لغات مشابه
polyonymy : علوم مهندسى : بکار بردن چند نام براى يک چيز

polyopia : روانشناسى : چند بينى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: