لغات مشابه
polyphyletic : مختلف الاجداد

polyphyllous : جدا برگ ،پربرگ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: