لغات مشابه
pomatum : عطر مخصوص پمادموى سر،پماد معطر

pome : (گ.ش ).سيب ،ميوه سيبى ،گلوله يا کره

pomegranate : نار

pomegranate blossom : نار گل

pomegranate blossoms : گلنار،نارگل

pomegrante orchard : انارستان

pomfret : يکجور ماهى خوراکى دراقيانوس هندو اقيانوس ارام ماهى سيم دريايى

pomfret cake : کلوچه سوس ،کلوچه شيرين بيان

pomiculture : ميوه کارى

pomiferous : (گ.ش ).داراى ميوه هاى سيبى شکل ،پرسيب

pommel : قاش زين , قرپوس زين , قبه شمشير , سر عصا

pommel(ed) horse : ورزش : خرک حلقه

pomological : وابسته به علم ميوه کارى

pomologist : متخصص ميوه

pomology : ميوه پروري

pomona : الهه درختان ميوه( در ايتالياى قديم)

pomona green : رنگ سبزو زرداميخته بهم که زردى ان بيشترنمايان باشد

pomp : فر , غرور وتظاهر , دنگ و فنگ

pompadour : طرز ارايش موى سر بطور پف کردن

pompeian : وابسته به شهر ايتاليايى که زير خاکسترهاى اتش نشانى پنهان است

pompier ladder : نردبان اتش نشانى

pompion : کدوى تنبل

pompom : گل کلاه ،گل کفش ،منگله ،جغه

pompon : منگوله نما , گل منگوله اي , گل کوکب

pomposity : جلوه وشکوه , آب وتاب , طمطراق

pompous : باطمطراق , پرطمطراق

pompously : باشکوه ،باطمطراق ،بااب وتاب

pon my life : بجان خودم( سوگند)

ponceau : رنگ سرخ اتشى ،قرمز،رنگ گل شقايق ،پل کوچک

poncho : کت باراني

pond : تالاب , برکه , غدير , درياچه

pond life : جانوران بى مهره که در استخرهاو حوض ها زيست مى کنند

pondage : گنجايش حوض يا استخر،انباشتن اب در حوض يا استخر

ponder : تعمق کردن , تامل کردن

Ponder : به فکر فرو رفتن

Ponder : به فکر فرو رفتن

ponderability : سنجش پذيرى

ponderable : قابل سنجش

ponderance : وزن ،سنگينى ،سنگ ،وزنه

ponderation : سنجش ،انديشه ،تفکر

pondering : متفکر , تعمق

ponderingly : انديشه کنان ،با سنجش

ponderosity : سنگينى

ponderous : ثقيل

ponderously : سنگينى ،بطور کسل کننده

pondweed : بکجور جلبک که در استخرها بهم ميرسد

pone : نان شيرمال

poneration : سنجش ،اندشه ،تفکر

poney : تاتو،اسب کوتاه وکوچک ،ريز،تسويه حساب کردن ،پرداختن ،خلاصه اخبار

pongee : حرير چينى

pongo : نسناس افريقائى

poniard : خنجر زدن , دشنه زدن

poniard asinorum : قضيه حماريه ،قضيه خر فهم

poniard varolii : پل مغز دماغ

poniter : شاهين ترازو , نشان گيرنده , نشان دهنده , عقربه

pons winnecke : نجوم : پون - وينکه

pontage : قانون ـ فقه : ماليات يا عوارضى که براى مرمت و نگهدارى پلها وصول مى شود

Pontal : پونتال

pontee : )punty(ميله شيشه گرى

pontic : دندان مصنوعى ،وابسته به درياى سياه ،شبيه درياى سياه

pontic bean : باقلاى مصرى

pontifex : شوراي مذهبي

pontiff : کشيش بزرگ

pontifical : اسقفي

pontificalia : جامه و نشانهاى اسقفى ،لباس رسمى

pontifically : چنانکه شايسته اسقفان باشد،با جامه يا ايين اسقفى

pontificate : اسقفي کردن , فضل فروشي کردن

pontifice : (ساختمان ) پل

pontify : سيماى اسقفى يا پاپى بخود دادن ،خودرا مقدس نمودن

pontoneer : )pontonier(مامور پل موقت سازى

pontonier : )pontoneer(مامور پل موقت سازى

pontoon bridge : پل موقت نضامي

pony : تاتو

pony express : چاپار،پست سريع السير قديم

pony tail : دم اسبي

ponying : ورزش : همراهى کردن اسب غيرمسابقه اى با اسب مسابقه براى تمرين

ponytail : ارايش دم اسبى گيسو

pood : پود،پوت

poodle : (ج.ش ).نوعى سگ پشمالوى باهوش ،پشم کوتاه کردن

pooh : اه وپيف ،علامت انزجار وبى صبرى

pooh bah : عالي مرتبه

pooh pooh : اه وپيف کردن ،اظهار تنفر وانزجار

pool : غدير , آبگير , حوض , برکه , تالاب

pool ball : ورزش : هر يک از گويهاى رنگى اسنوکر

pool cathode : الکترونيک : کاتد مايع

pooler : کامپيوتر : وسيله اى براى يکپارچه کردن و يا تبديل داده کليدى ورودى به صورتى که قابل قبول کامپيوتر اصلى باشد

poolroom : اطاق شرط بندى مسابقه اسب دوانى ،اطاق مخصوص بيلياردانگليسى

Pooneh : پونه

poor : گدا , نادار , لات , فقير , تهيدست , ندار , کم بضاعت , مفلس , مسکين , فقيرانه , مستحق , دون , بي چيز , بينوا , بي نوا , بي پول , مستمند , تنگ دست , بي مايه , محتاج , تنگدست , دست تنگ , درويش , مساکين

poor box : صندوق اعانه

poor d. : بدبخت ،بيچاره

poor farm : مزرعه اردوى کار

poor fellow : اى بيچاره ،بيچاره

poor gas : معمارى : گاز کم مايه

poor handwriting : بدختي

poor house : گدا خانه ،نوانخانه ،مسکين خانه ،دارالمساکين

poor law : قانون نگهدارى از تهيدستان

poor pay : ادم بدبده ،ادم بدحساب

poor resources : بضاعت مزجات

poor spirited : جبون ،ترسو،بزدل ،داراى روحيه ضعيف

poor thing : طفلک

poor vision : ديد ضعيف

poor rate : قانون ـ فقه : ماليات جهت امور خيريه و نگهدارى بينوايان

poorhouse : گدا خانه , دارالمساکين , دارالعجزه , دار المساکين

poorish : نسبتا ضعيف

poorly : بطور ناچيز

poorly graded : معمارى : دانه بندى نامنظم

poorly made : بدساخته شده , بدساخت

poorness : بدى ،نقص

pop corn : ذرت بو داده ،چس فيل

pop goes the weasel : يکجور رقص روستايى که شيوه ان اينست که رقصنده از زير دست انهامى گذرد

pop gun : تفنگ بادى ،تفنگ بچگانه

pop instruction : کامپيوتر : دستورالعمل بازيابى از پشته

pop music : موزيک پاپ

pop off : ناگهان ناپديدشدن

pop up menu : کامپيوتر : منوى غير استاندارد

pop(pa) : پاپا،بابا

pop out : ورزش : تخته موج که به تعداد زياد توليد ميشود

pop up : ورزش : ضربه قوسى بلند از نزديک تور تنيس تمرين پرش

popcorn : ذورت بو داده , چس فيل

Pope : پاپ

pope head : جاروب گرديا دسته دراز

pope young round : ورزش : مسابقه غيررسمى با 6 تير از مسافتهاى ¹ 2تا ¹ 8مترى با تير و کمان

popedom : پاپى ،قلمرو پاپ

popery : پاپ بازي

popeye : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى در داخل ابر هستم يا نقطه اى که ديد کور است

popeyed : چشم برآمده

popgun : تفنگ بادى بچگانه ،(مج ).تفنگ خفيف

popied : کوکنار دار

popinjay : (ج.ش ).طوطى سبز رنگ ومنقار وپا قرمز،طوطى صفت ،ادم خودنما،ژستى

popinjay shooting : ورزش : کمانگيرى با تيرهاى نوک کند به پرندگان مصنوعى

popish : شبيه کاتوليک

pople : )=popple(خروش اب ،تلاطم اب ،قليان کردن ،قل قل يا جوش زدن اب

poplin : پوپلين

poplitaeal : (تش ).وابسته به پس زانو،وابسته به حفره پس زانو،مربوط به ناحيه رکبى

popliteal artery : شريان پس زانو

popliteal tendon : پى زير زانو،وتر پشت زانو،پى ،وتر

popliteus : ماهيچه پس زانو

popover : نان شيرمال

poppet : علوم دريايى : - shutter

poppet head : پايه ،گيره ،طناب و قرقره که در بالاى تيرى نصب شده باشد

poppied : اراسته به خشخاش ،خواب الود يا ارام( چنانکه دراثراستعمال شيره ترياک)

popping : ظاهر

popping crease : ورزش : خط 8 مترى در طرفين ميله که محدوده جلويى توپزن است

popping plug : ورزش : طعمه ماهيگيرى شناور

popple : قليان کردن

poppy : خشخاش

poppy day : روز يازدهم نوامبر

poppy head : خشخاش ارايش گلدسته واردر بالاى صندلى هاى کليسا

poppy seed : تخم خشخاش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم
بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور
بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی
مقاله بررسی انسان شناسی از نظر هابز
بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی
بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب
"مقاله بررسی انسان،علم، معنا"
مقاله بررسی انقلاب اسلامی ایران و اقدامات شاه و اطرافیان او
مقاله بررسی اهمیت سیستمها و شبكه های الكتریكی(خطوط انتقال شبكه توزیع هوایی و زمینی
مقاله بررسی آهنگری
مقاله بررسی ایدز
مقاله بررسی اینترنت (پورتال)
مقاله بررسی بار الكتریكی
مقاله بررسی برخورد یا گفتگوی تمدنها
مقاله بررسی نقش مدرسه در رشد
مقاله بررسی برشكاری
"مقاله بررسی بلوغ،تولدی دیگر"
مقاله بررسی پدیده اعتیاد به مواد مخدر در جوامع
مقاله بررسی پدیده شهرنشینی