لغات مشابه
pomatum : عطر مخصوص پمادموى سر،پماد معطر

pome : (گ.ش ).سيب ،ميوه سيبى ،گلوله يا کره

pomegranate : نار

pomegranate blossom : نار گل

pomegranate blossoms : گلنار،نارگل

pomegrante orchard : انارستان

pomfret : يکجور ماهى خوراکى دراقيانوس هندو اقيانوس ارام ماهى سيم دريايى

pomfret cake : کلوچه سوس ،کلوچه شيرين بيان

pomiculture : ميوه کارى

pomiferous : (گ.ش ).داراى ميوه هاى سيبى شکل ،پرسيب

pommel : قاش زين , قرپوس زين , قبه شمشير , سر عصا

pommel(ed) horse : ورزش : خرک حلقه

pomological : وابسته به علم ميوه کارى

pomologist : متخصص ميوه

pomology : ميوه پروري

pomona : الهه درختان ميوه( در ايتالياى قديم)

pomona green : رنگ سبزو زرداميخته بهم که زردى ان بيشترنمايان باشد

pomp : فر , غرور وتظاهر , دنگ و فنگ

pompadour : طرز ارايش موى سر بطور پف کردن

pompeian : وابسته به شهر ايتاليايى که زير خاکسترهاى اتش نشانى پنهان است

pompier ladder : نردبان اتش نشانى

pompion : کدوى تنبل

pompom : گل کلاه ،گل کفش ،منگله ،جغه

pompon : منگوله نما , گل منگوله اي , گل کوکب

pomposity : جلوه وشکوه , آب وتاب , طمطراق

pompous : باطمطراق , پرطمطراق

pompously : باشکوه ،باطمطراق ،بااب وتاب

pon my life : بجان خودم( سوگند)

ponceau : رنگ سرخ اتشى ،قرمز،رنگ گل شقايق ،پل کوچک

poncho : کت باراني

pond : تالاب , برکه , غدير , درياچه

pond life : جانوران بى مهره که در استخرهاو حوض ها زيست مى کنند

pondage : گنجايش حوض يا استخر،انباشتن اب در حوض يا استخر

ponder : تعمق کردن , تامل کردن

Ponder : به فکر فرو رفتن

Ponder : به فکر فرو رفتن

ponderability : سنجش پذيرى

ponderable : قابل سنجش

ponderance : وزن ،سنگينى ،سنگ ،وزنه

ponderation : سنجش ،انديشه ،تفکر

pondering : متفکر , تعمق

ponderingly : انديشه کنان ،با سنجش

ponderosity : سنگينى

ponderous : ثقيل

ponderously : سنگينى ،بطور کسل کننده

pondweed : بکجور جلبک که در استخرها بهم ميرسد

pone : نان شيرمال

poneration : سنجش ،اندشه ،تفکر

poney : تاتو،اسب کوتاه وکوچک ،ريز،تسويه حساب کردن ،پرداختن ،خلاصه اخبار

pongee : حرير چينى

pongo : نسناس افريقائى

poniard : خنجر زدن , دشنه زدن

poniard asinorum : قضيه حماريه ،قضيه خر فهم

poniard varolii : پل مغز دماغ

poniter : شاهين ترازو , نشان گيرنده , نشان دهنده , عقربه

pons winnecke : نجوم : پون - وينکه

pontage : قانون ـ فقه : ماليات يا عوارضى که براى مرمت و نگهدارى پلها وصول مى شود

Pontal : پونتال

pontee : )punty(ميله شيشه گرى

pontic : دندان مصنوعى ،وابسته به درياى سياه ،شبيه درياى سياه

pontic bean : باقلاى مصرى

pontifex : شوراي مذهبي

pontiff : کشيش بزرگ

pontifical : اسقفي

pontificalia : جامه و نشانهاى اسقفى ،لباس رسمى

pontifically : چنانکه شايسته اسقفان باشد،با جامه يا ايين اسقفى

pontificate : اسقفي کردن , فضل فروشي کردن

pontifice : (ساختمان ) پل

pontify : سيماى اسقفى يا پاپى بخود دادن ،خودرا مقدس نمودن

pontoneer : )pontonier(مامور پل موقت سازى

pontonier : )pontoneer(مامور پل موقت سازى

pontoon bridge : پل موقت نضامي

pony : تاتو

pony express : چاپار،پست سريع السير قديم

pony tail : دم اسبي

ponying : ورزش : همراهى کردن اسب غيرمسابقه اى با اسب مسابقه براى تمرين

ponytail : ارايش دم اسبى گيسو

pood : پود،پوت

poodle : (ج.ش ).نوعى سگ پشمالوى باهوش ،پشم کوتاه کردن

pooh : اه وپيف ،علامت انزجار وبى صبرى

pooh bah : عالي مرتبه

pooh pooh : اه وپيف کردن ،اظهار تنفر وانزجار

pool : غدير , آبگير , حوض , برکه , تالاب

pool ball : ورزش : هر يک از گويهاى رنگى اسنوکر

pool cathode : الکترونيک : کاتد مايع

pooler : کامپيوتر : وسيله اى براى يکپارچه کردن و يا تبديل داده کليدى ورودى به صورتى که قابل قبول کامپيوتر اصلى باشد

poolroom : اطاق شرط بندى مسابقه اسب دوانى ،اطاق مخصوص بيلياردانگليسى

Pooneh : پونه

poor : گدا , نادار , لات , فقير , تهيدست , ندار , کم بضاعت , مفلس , مسکين , فقيرانه , مستحق , دون , بي چيز , بينوا , بي نوا , بي پول , مستمند , تنگ دست , بي مايه , محتاج , تنگدست , دست تنگ , درويش , مساکين

poor box : صندوق اعانه

poor d. : بدبخت ،بيچاره

poor farm : مزرعه اردوى کار

poor fellow : اى بيچاره ،بيچاره

poor gas : معمارى : گاز کم مايه

poor handwriting : بدختي

poor house : گدا خانه ،نوانخانه ،مسکين خانه ،دارالمساکين

poor law : قانون نگهدارى از تهيدستان

poor pay : ادم بدبده ،ادم بدحساب

poor resources : بضاعت مزجات

poor spirited : جبون ،ترسو،بزدل ،داراى روحيه ضعيف

poor thing : طفلک

poor vision : ديد ضعيف

poor rate : قانون ـ فقه : ماليات جهت امور خيريه و نگهدارى بينوايان

poorhouse : گدا خانه , دارالمساکين , دارالعجزه , دار المساکين

poorish : نسبتا ضعيف

poorly : بطور ناچيز

poorly graded : معمارى : دانه بندى نامنظم

poorly made : بدساخته شده , بدساخت

poorness : بدى ،نقص

pop corn : ذرت بو داده ،چس فيل

pop goes the weasel : يکجور رقص روستايى که شيوه ان اينست که رقصنده از زير دست انهامى گذرد

pop gun : تفنگ بادى ،تفنگ بچگانه

pop instruction : کامپيوتر : دستورالعمل بازيابى از پشته

pop music : موزيک پاپ

pop off : ناگهان ناپديدشدن

pop up menu : کامپيوتر : منوى غير استاندارد

pop(pa) : پاپا،بابا

pop out : ورزش : تخته موج که به تعداد زياد توليد ميشود

pop up : ورزش : ضربه قوسى بلند از نزديک تور تنيس تمرين پرش

popcorn : ذورت بو داده , چس فيل

Pope : پاپ

pope head : جاروب گرديا دسته دراز

pope young round : ورزش : مسابقه غيررسمى با 6 تير از مسافتهاى ¹ 2تا ¹ 8مترى با تير و کمان

popedom : پاپى ،قلمرو پاپ

popery : پاپ بازي

popeye : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى در داخل ابر هستم يا نقطه اى که ديد کور است

popeyed : چشم برآمده

popgun : تفنگ بادى بچگانه ،(مج ).تفنگ خفيف

popied : کوکنار دار

popinjay : (ج.ش ).طوطى سبز رنگ ومنقار وپا قرمز،طوطى صفت ،ادم خودنما،ژستى

popinjay shooting : ورزش : کمانگيرى با تيرهاى نوک کند به پرندگان مصنوعى

popish : شبيه کاتوليک

pople : )=popple(خروش اب ،تلاطم اب ،قليان کردن ،قل قل يا جوش زدن اب

poplin : پوپلين

poplitaeal : (تش ).وابسته به پس زانو،وابسته به حفره پس زانو،مربوط به ناحيه رکبى

popliteal artery : شريان پس زانو

popliteal tendon : پى زير زانو،وتر پشت زانو،پى ،وتر

popliteus : ماهيچه پس زانو

popover : نان شيرمال

poppet : علوم دريايى : - shutter

poppet head : پايه ،گيره ،طناب و قرقره که در بالاى تيرى نصب شده باشد

poppied : اراسته به خشخاش ،خواب الود يا ارام( چنانکه دراثراستعمال شيره ترياک)

popping : ظاهر

popping crease : ورزش : خط 8 مترى در طرفين ميله که محدوده جلويى توپزن است

popping plug : ورزش : طعمه ماهيگيرى شناور

popple : قليان کردن

poppy : خشخاش

poppy day : روز يازدهم نوامبر

poppy head : خشخاش ارايش گلدسته واردر بالاى صندلى هاى کليسا

poppy seed : تخم خشخاش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1