لغات مشابه
poppy seed : تخم خشخاش

poppycock : (امر ).حرف مزخرف ،حرف توخالى

poppyhead : گل آذين

Popular : عامه پسند

Popular : عامه پسند، محبوب

popular : وجيه المله , توده پسند , محبوب , عامي , محبوب القلوب , نکونام , عوام پسند , باب

popular front : جبهه ملي

popularity : وجهه , محبوبيت

popularization : محبوب سازي

popularize : معمول کردن , متداول کردن , معروف و مشهور کردن

popularizer : مشهور ومتداول کننده

popularly : بطورعوام پسند،بطورمشهور يامتداول ،از لحاظ توده مردم بزبان ساده

populate : پرجمعيت کردن , مسکون کردن

populated : اباد،جمعيت دار،مسکون ،محصور

populated board : کامپيوتر : يک تخته مدار چاپى که حاوى تمام مولفه ها الکترونيکى خود مى باشد

population : سکنه , نفوس , جمعيت

population density : بازرگانى : تراکم جمعيت

population explosion : بازرگانى : انفجار جمعيت

population growth : بازرگانى : رشد جمعيت

population inversion : شيمى : وارونگى جمعيت

population planning : بازرگانى : برنامه ريزى جمعيت

population trap : بازرگانى : تله جمعيتى

populism : پشتيبانى از حزب مردم در امريکا

populous : پرسکنه , پرجمعيت , پر جمعيت

populousness : پرجمعيتى ،ابادى

populus : جنس تبريزى و سفيد دار

populus nigra italica : کبوده

populus tremula : لرزنده ،مانند برگ سپيدار

popy head : خشخاش

Porandokht : پوراندخت

porbeagle : (ج.ش ).کوسه ماهى خطرناک اقيانوس

porcelain : چيني , ظروف چيني , پورسلين

porcelain tile : معمارى : کاشى چينى

porcelaine : ظرف چينى

porcelainize : تبديل بچينى کردن

porcelainlike : چينى مانند

porcelainous : چينى وار،از جنس چينى

porch : رواق , تارمي , سرپوشيده

porche : معمارى : سنگ سماق

porched : هشتى دار،سرپوش دار

porcine : (ج.ش ).وابسته بخوک ،گراز وار،خوکى

porcupine : خارپشت

porcupine ant eater : جوجه تيغى استراليا،خار پشت بيدندان

porcupinish : مانند جوجه تيغى ،تيغ دار،خاردار

pore : با دقت ديدن , سوراخ ريز

pore fungus : ( )=mushroom(گ.ش ).اغاريقون پر سوراخ

pored : خلل وفرج دار

porenotion : تصور پيش از وقت ،تعصب ،بلا تصور،تصديق

pores : منافد

porge : از رگ و پى پاک کردن ،رگ و پى گرفتن از

porgee : ( )=porgy(ج.ش ).ماهى خوراکى دندان دار

porgy : ( )=porgee(ج.ش ).ماهى خوراکى دندان دار

poriomania : روانشناسى : اوارگى طلبى

porism : قضيه اى که از راه حل هاى بيشماربراى يک مسئله نشان ميدهد،لغز رياضى

pork : گوشتخوک

pork barrel : (امر ).برنامه دولتى داراى منافع مادى براى اشخاص تصويب کننده ان يا براى دولت

pork butcher : خوک کش ،گوشت خوک فروش

pork pie : کلوچه اى که داراى قيمه گوشت خوک باشد

porker : (ج.ش ).بچه خوک پروارى

porket : بچه خوک پروارى

porkpie hat : شاپو

porky : مانند خوک ،چاق

pornerastic : هرزه ،جنده دوست

pornocracy : تسلط فواحش ،نفوذ جنده ها

pornograph : نوشته ها و عکس هاى رکيک

pornographer : نويسنده مطالب قبيح يا شهوت انگيز

pornographic : وابسته به عکس يانوشته شهوت انگيز

pornographic pictures : قانون ـ فقه : صور قبيحه

porolongation of a period : تمديد مدتى

porose : متخلل

porosity : پرمنفذي

porosity of battery plate : الکترونيک : تخلخل صفحه باترى

porotocol department : قانون ـ فقه : اداره تشريفات

porotocol of signature : قانون ـ فقه : مقاوله نامه امضا

poroua brick : عمران : اجر خلل و فرج دار

porous : پر منفذ , متخلخل , رخنه دار

porous cell : الکترونيک : پيل متخلخل

porous filter : شيمى : صافى متخلخل

porous layer : زيست شناسى : لايه روزنه اى

porous thimble : شيمى : انگشتانه متخلخل

porousness : تخلخل

porphyritic : وابسته به سنگ اذرين سماکى ،بلورين

porphyroid : سماق نما

porpoise : پورپوس شنا کردن , گراز ماهي

porraceous : سبز مانند تره

porrect : بسط يافته ،گسترده ،پهن شده ،دراز کردن ،جلوگذاردن ،منبسط کردن ،ارائه دادن

porridge : شوربا،حريره ،فرنى ،(مج ).چيز مخلوط

porridge made of wheat and meat : حليم

porriginous : وابسته به يعفه با کچلى ،دچار سعفى يا کچلى

porrigo : سعفه ،سبسوک ،سپوسک ،کچلى

porringer : کاسه اش خورى ،پياله ،کلاه کاسه مانند

port : حمايل زدن , پرت

port 1 : علوم دريايى : سمت چپ

port 2 : علوم دريايى : بندر

port a punch card : کامپيوتر : علامتى تجارى براى نوع خاصى از کارت منگنه با قسمتهاى سوراخ شده که مى تواند با يک مداد يا قلم کاملا "برداشته شود

Port au Prince : پورت اوپرنس

port auxiliary service : علوم دريايى : يگان خدمات بندرى

Port Elizabeth : پورت اليزابت

Port Foad : بندر فواد

port hole : روزنه ،مزغل

port installations : تاسيسات بندرى

port of destination : بازرگانى : بندر مقصد

port of entry : بندرمحل ورود

port of exit : بازرگانى : مرز خروج کالا يا فرد از کشور

Port Saiid : پورت سعيد

port hand buoy : علوم دريايى : بويه سمت چپ

porta : ناف جگر،باب الکبد،باب

portability : قابليت انتقال

portable : قابل انتقال , موبايل

portable appliance : الکترونيک : وسيله برقى دستى

portable computer : کامپيوتر : کامپيوتر قابل حمل

portable disk pack : کامپيوتر : بسته ديسک قابل حمل

portable electric tool : علوم مهندسى : ابزار الکتريکى دستى

portable instrument : الکترونيک : سنجه دستى

portable pump : علوم دريايى : پمپ گردان

portable weir : معمارى : سرريز دستى

portage : ظرفيت کشتي

portal : سر در

portal to portal : وابسته بمدتى که کارگر از در ورودى تا شروع بکار صرف مينمايد

portal vein : (تش ).سياهرگ باب کبد

portative : برنده

portative magnet : الکترونيک : اهنرباى بارکش

portcapacity : علوم نظامى : ظرفيت بندر از نظر بارگيرى يا تخليه بار

portcrayon : مداد گير،دسته مدادنقاشى

portcullis : محجر يانرده کشويى ،در ورودى قلعه هاى قديم ،پنجره کشودار،بستن ،مسدود کردن

porte : باب عالى دولت عثمانى

porte cochere : در بزرگ براى دخول گردونه هابحياط خانه ،در گردونه ور

porte monnaie : کيف پول

portejeuille : کيف وزارت

portend : از پيش خبر دادن ،پيشگويى کردن ،حاکى بودن

portent : فال بد

portentous : بديمن ،داراى فال بد،بدفرجام ،بدشگون

portentously : چنانکه نشانه بدى باشد،بطور شگفت اور

porter : ناقل امراض , باربر , حمال

porter house : جايگاه فروش و صرف ابجوو کباب و مانند انها

porterage : باربري , مخارج باربري , درباني

porteress : )=portress(دربان زن ،زن دربان صومعه

porterhouse : ابجو واغذيه فروشى

porteus maze test : روانشناسى : ازمون مازهاى پورتئوس

portfire : اتش زنه

portfolio : نامه دان

portfolio entry : بازرگانى : قلم متعلق به موجودى اوراق بهادار

porthole : سوراخ برج

portia : نجوم : پورتيا

portico : رواق

porticoed : ايوان دار

portiere : پرده درب ورودى

portion : نصيب , بخش , برخه , شرحه , بهر , جزء

portionless : بي سهم , بي نصيب , بي ارث

Portland : پورتلند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

ساختارهای دیسک FAT
ساختن نمایش در power point
دانلود پاورپوینت تأمین مالی خارج از ترازنامه
دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه
بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی
تئوری حسابداری (2)
حرفه حسابرسی
حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده
حسابداری دولتی (موانع و راهكارها)
ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یك پایگاه آماری منسجم و یكپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی
پاورپوینت بررسی مراقبتهای ویژه و تروما
پاورپورینت بررسی مدیریت تولید در مهندسی صنایع
"پاورپوینت بررسی معماری سبک خراسانی، معماری اسلامی"
پاورپوینت بررسی معماری سبک ارگانیک
پاورپوینت بررسی سبک معماری ارگانیک
پاورپوینت بررسی معماری اسلامی قرن هفتم تا دهم سبك آذری
پاورپوینت معماری اسلامی و اقلیم گرم و خشک
پاورپوینت بررسی معماری ایران - 26 اسلاید
پاورپوینت بررسی معماری باروك