لغات مشابه
populated : اباد،جمعيت دار،مسکون ،محصور

populated board : کامپيوتر : يک تخته مدار چاپى که حاوى تمام مولفه ها الکترونيکى خود مى باشد

population : سکنه , نفوس , جمعيت

population density : بازرگانى : تراکم جمعيت

population explosion : بازرگانى : انفجار جمعيت

population growth : بازرگانى : رشد جمعيت

population inversion : شيمى : وارونگى جمعيت

population planning : بازرگانى : برنامه ريزى جمعيت

population trap : بازرگانى : تله جمعيتى

populism : پشتيبانى از حزب مردم در امريکا

populous : پرسکنه , پرجمعيت , پر جمعيت

populousness : پرجمعيتى ،ابادى

populus : جنس تبريزى و سفيد دار

populus nigra italica : کبوده

populus tremula : لرزنده ،مانند برگ سپيدار

popy head : خشخاش

Porandokht : پوراندخت

porbeagle : (ج.ش ).کوسه ماهى خطرناک اقيانوس

porcelain : چيني , ظروف چيني , پورسلين

porcelain tile : معمارى : کاشى چينى

porcelaine : ظرف چينى

porcelainize : تبديل بچينى کردن

porcelainlike : چينى مانند

porcelainous : چينى وار،از جنس چينى

porch : رواق , تارمي , سرپوشيده

porche : معمارى : سنگ سماق

porched : هشتى دار،سرپوش دار

porcine : (ج.ش ).وابسته بخوک ،گراز وار،خوکى

porcupine : خارپشت

porcupine ant eater : جوجه تيغى استراليا،خار پشت بيدندان

porcupinish : مانند جوجه تيغى ،تيغ دار،خاردار

pore : با دقت ديدن , سوراخ ريز

pore fungus : ( )=mushroom(گ.ش ).اغاريقون پر سوراخ

pored : خلل وفرج دار

porenotion : تصور پيش از وقت ،تعصب ،بلا تصور،تصديق

pores : منافد

porge : از رگ و پى پاک کردن ،رگ و پى گرفتن از

porgee : ( )=porgy(ج.ش ).ماهى خوراکى دندان دار

porgy : ( )=porgee(ج.ش ).ماهى خوراکى دندان دار

poriomania : روانشناسى : اوارگى طلبى

porism : قضيه اى که از راه حل هاى بيشماربراى يک مسئله نشان ميدهد،لغز رياضى

pork : گوشتخوک

pork barrel : (امر ).برنامه دولتى داراى منافع مادى براى اشخاص تصويب کننده ان يا براى دولت

pork butcher : خوک کش ،گوشت خوک فروش

pork pie : کلوچه اى که داراى قيمه گوشت خوک باشد

porker : (ج.ش ).بچه خوک پروارى

porket : بچه خوک پروارى

porkpie hat : شاپو

porky : مانند خوک ،چاق

pornerastic : هرزه ،جنده دوست

pornocracy : تسلط فواحش ،نفوذ جنده ها

pornograph : نوشته ها و عکس هاى رکيک

pornographer : نويسنده مطالب قبيح يا شهوت انگيز

pornographic : وابسته به عکس يانوشته شهوت انگيز

pornographic pictures : قانون ـ فقه : صور قبيحه

porolongation of a period : تمديد مدتى

porose : متخلل

porosity : پرمنفذي

porosity of battery plate : الکترونيک : تخلخل صفحه باترى

porotocol department : قانون ـ فقه : اداره تشريفات

porotocol of signature : قانون ـ فقه : مقاوله نامه امضا

poroua brick : عمران : اجر خلل و فرج دار

porous : پر منفذ , متخلخل , رخنه دار

porous cell : الکترونيک : پيل متخلخل

porous filter : شيمى : صافى متخلخل

porous layer : زيست شناسى : لايه روزنه اى

porous thimble : شيمى : انگشتانه متخلخل

porousness : تخلخل

porphyritic : وابسته به سنگ اذرين سماکى ،بلورين

porphyroid : سماق نما

porpoise : پورپوس شنا کردن , گراز ماهي

porraceous : سبز مانند تره

porrect : بسط يافته ،گسترده ،پهن شده ،دراز کردن ،جلوگذاردن ،منبسط کردن ،ارائه دادن

porridge : شوربا،حريره ،فرنى ،(مج ).چيز مخلوط

porridge made of wheat and meat : حليم

porriginous : وابسته به يعفه با کچلى ،دچار سعفى يا کچلى

porrigo : سعفه ،سبسوک ،سپوسک ،کچلى

porringer : کاسه اش خورى ،پياله ،کلاه کاسه مانند

port : حمايل زدن , پرت

port 1 : علوم دريايى : سمت چپ

port 2 : علوم دريايى : بندر

port a punch card : کامپيوتر : علامتى تجارى براى نوع خاصى از کارت منگنه با قسمتهاى سوراخ شده که مى تواند با يک مداد يا قلم کاملا "برداشته شود

Port au Prince : پورت اوپرنس

port auxiliary service : علوم دريايى : يگان خدمات بندرى

Port Elizabeth : پورت اليزابت

Port Foad : بندر فواد

port hole : روزنه ،مزغل

port installations : تاسيسات بندرى

port of destination : بازرگانى : بندر مقصد

port of entry : بندرمحل ورود

port of exit : بازرگانى : مرز خروج کالا يا فرد از کشور

Port Saiid : پورت سعيد

port hand buoy : علوم دريايى : بويه سمت چپ

porta : ناف جگر،باب الکبد،باب

portability : قابليت انتقال

portable : قابل انتقال , موبايل

portable appliance : الکترونيک : وسيله برقى دستى

portable computer : کامپيوتر : کامپيوتر قابل حمل

portable disk pack : کامپيوتر : بسته ديسک قابل حمل

portable electric tool : علوم مهندسى : ابزار الکتريکى دستى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی underdrawers , معنی underestimate , معنی underestimate , معنی underestimation , معنی underexpose , معنی underfeed , معنی underfloor raceway , معنی underflow , معنی underfoot , معنی undergarment , معنی undergird , معنی undergo , معنی undergo mortification , معنی undergo surgery , معنی undergrad u te , معنی undergraduate , معنی undergrament , معنی undergrip , معنی underground , معنی underground duct of kiln , معنی underground furnace , معنی underground railway , معنی undergrowth , معنی underhand , معنی underhand service , معنی underhung , معنی underlay , معنی underlet , معنی underlie , معنی underline , معنی underling , معنی underlip , معنی underload circuit breaker , معنی underlying , معنی undermention , معنی undermentioned , معنی undermining , معنی undermost , معنی underneath , معنی underneath swimming , معنی Undernourished , معنی undernourished , معنی undernourished , معنی undernourishment , معنی undernutrition , معنی underpants , معنی underpart , معنی underpass , معنی underpay , معنی underpin , معنی underpinning , معنی underplaster extension , معنی underplay , معنی underplot , معنی underpopulation , معنی underpricing , معنی underprivileged , معنی underproduction , معنی underpromote , معنی underquote , معنی underrate , معنی underscore , معنی undersea , معنی undersecratary , معنی undersecretary , معنی undersell , معنی undersexed , معنی undershirt , معنی undershit , معنی undershot , معنی underside , معنی undersign , معنی undersigned , معنی undersirable inflation , معنی undersirable rate of growth , معنی undersize , معنی undersized , معنی underskin , معنی underskirt , معنی undersocialized , معنی understand , معنی understandable , معنی understanding , معنی understate , معنی understatement , معنی understeer , معنی understood , معنی understood that , معنی understory vegetation ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 123 روز