لغات مشابه
population density : بازرگانى : تراکم جمعيت

population explosion : بازرگانى : انفجار جمعيت

population growth : بازرگانى : رشد جمعيت

population inversion : شيمى : وارونگى جمعيت

population planning : بازرگانى : برنامه ريزى جمعيت

population trap : بازرگانى : تله جمعيتى

populism : پشتيبانى از حزب مردم در امريکا

populous : پرسکنه , پرجمعيت , پر جمعيت

populousness : پرجمعيتى ،ابادى

populus : جنس تبريزى و سفيد دار

populus nigra italica : کبوده

populus tremula : لرزنده ،مانند برگ سپيدار

popy head : خشخاش

Porandokht : پوراندخت

porbeagle : (ج.ش ).کوسه ماهى خطرناک اقيانوس

porcelain : چيني , ظروف چيني , پورسلين

porcelain tile : معمارى : کاشى چينى

porcelaine : ظرف چينى

porcelainize : تبديل بچينى کردن

porcelainlike : چينى مانند

porcelainous : چينى وار،از جنس چينى

porch : رواق , تارمي , سرپوشيده

porche : معمارى : سنگ سماق

porched : هشتى دار،سرپوش دار

porcine : (ج.ش ).وابسته بخوک ،گراز وار،خوکى

porcupine : خارپشت

porcupine ant eater : جوجه تيغى استراليا،خار پشت بيدندان

porcupinish : مانند جوجه تيغى ،تيغ دار،خاردار

pore : با دقت ديدن , سوراخ ريز

pore fungus : ( )=mushroom(گ.ش ).اغاريقون پر سوراخ

pored : خلل وفرج دار

porenotion : تصور پيش از وقت ،تعصب ،بلا تصور،تصديق

pores : منافد

porge : از رگ و پى پاک کردن ،رگ و پى گرفتن از

porgee : ( )=porgy(ج.ش ).ماهى خوراکى دندان دار

porgy : ( )=porgee(ج.ش ).ماهى خوراکى دندان دار

poriomania : روانشناسى : اوارگى طلبى

porism : قضيه اى که از راه حل هاى بيشماربراى يک مسئله نشان ميدهد،لغز رياضى

pork : گوشتخوک

pork barrel : (امر ).برنامه دولتى داراى منافع مادى براى اشخاص تصويب کننده ان يا براى دولت

pork butcher : خوک کش ،گوشت خوک فروش

pork pie : کلوچه اى که داراى قيمه گوشت خوک باشد

porker : (ج.ش ).بچه خوک پروارى

porket : بچه خوک پروارى

porkpie hat : شاپو

porky : مانند خوک ،چاق

pornerastic : هرزه ،جنده دوست

pornocracy : تسلط فواحش ،نفوذ جنده ها

pornograph : نوشته ها و عکس هاى رکيک

pornographer : نويسنده مطالب قبيح يا شهوت انگيز

pornographic : وابسته به عکس يانوشته شهوت انگيز

pornographic pictures : قانون ـ فقه : صور قبيحه

porolongation of a period : تمديد مدتى

porose : متخلل

porosity : پرمنفذي

porosity of battery plate : الکترونيک : تخلخل صفحه باترى

porotocol department : قانون ـ فقه : اداره تشريفات

porotocol of signature : قانون ـ فقه : مقاوله نامه امضا

poroua brick : عمران : اجر خلل و فرج دار

porous : پر منفذ , متخلخل , رخنه دار

porous cell : الکترونيک : پيل متخلخل

porous filter : شيمى : صافى متخلخل

porous layer : زيست شناسى : لايه روزنه اى

porous thimble : شيمى : انگشتانه متخلخل

porousness : تخلخل

porphyritic : وابسته به سنگ اذرين سماکى ،بلورين

porphyroid : سماق نما

porpoise : پورپوس شنا کردن , گراز ماهي

porraceous : سبز مانند تره

porrect : بسط يافته ،گسترده ،پهن شده ،دراز کردن ،جلوگذاردن ،منبسط کردن ،ارائه دادن

porridge : شوربا،حريره ،فرنى ،(مج ).چيز مخلوط

porridge made of wheat and meat : حليم

porriginous : وابسته به يعفه با کچلى ،دچار سعفى يا کچلى

porrigo : سعفه ،سبسوک ،سپوسک ،کچلى

porringer : کاسه اش خورى ،پياله ،کلاه کاسه مانند

port : حمايل زدن , پرت

port 1 : علوم دريايى : سمت چپ

port 2 : علوم دريايى : بندر

port a punch card : کامپيوتر : علامتى تجارى براى نوع خاصى از کارت منگنه با قسمتهاى سوراخ شده که مى تواند با يک مداد يا قلم کاملا "برداشته شود

Port au Prince : پورت اوپرنس

port auxiliary service : علوم دريايى : يگان خدمات بندرى

Port Elizabeth : پورت اليزابت

Port Foad : بندر فواد

port hole : روزنه ،مزغل

port installations : تاسيسات بندرى

port of destination : بازرگانى : بندر مقصد

port of entry : بندرمحل ورود

port of exit : بازرگانى : مرز خروج کالا يا فرد از کشور

Port Saiid : پورت سعيد

port hand buoy : علوم دريايى : بويه سمت چپ

porta : ناف جگر،باب الکبد،باب

portability : قابليت انتقال

portable : قابل انتقال , موبايل

portable appliance : الکترونيک : وسيله برقى دستى

portable computer : کامپيوتر : کامپيوتر قابل حمل

portable disk pack : کامپيوتر : بسته ديسک قابل حمل

portable electric tool : علوم مهندسى : ابزار الکتريکى دستى

portable instrument : الکترونيک : سنجه دستى

portable pump : علوم دريايى : پمپ گردان

portable weir : معمارى : سرريز دستى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی to pattern out , معنی to pause upon a word , معنی to pave the street with stone , معنی to pave with bricks , معنی to pay a , معنی to pay a visit to any one , معنی to pay a way , معنی to pay against receipt , معنی to pay at addor even , معنی to pay away , معنی to pay back , معنی to pay court , معنی to pay down , معنی to pay home , معنی to pay in , معنی to pay in a , معنی to pay off , معنی to pay one out , معنی to pay out , معنی to pay the penalty of , معنی to pay tribute to , معنی to pay up , معنی to paynize wood , معنی to peacock oneself vref , معنی to peck a hole in , معنی to peck down a wall , معنی to peg a stone , معنی to peg a way at some work , معنی to peg down , معنی to peg out , معنی to pelt some one with stones , معنی to pension off , معنی to pepper with stones , معنی to perfection , معنی to perform a command , معنی to perform a piece of music , معنی to perfume oneself , معنی to perjure oneself , معنی to permit oneself , معنی to perpetrate a crime , معنی to perplex a person , معنی to persuade in to an act , معنی to persuade oneself , معنی to pick a hole in , معنی to pick and choose , معنی to pick at any one , معنی to pick off , معنی to pick on (or upon) , معنی to pick out , معنی to pick over , معنی to pick rags , معنی to pick thanks (or a thank) , معنی to pick to piece , معنی to pick up , معنی to pick up oneself , معنی to pickle a rod for , معنی to picture to oneself , معنی to piece a garment , معنی to piece a rope , معنی to piece out , معنی to piece together , معنی to pierce a mystery , معنی to pigon anyone of a thing , معنی to pile arms , معنی to pile up a ship , معنی to pile up or on the agony , معنی to pin up , معنی to pine for home , معنی to pinion a bird , معنی to pinion the arms of a person , معنی to pink out leather , معنی to pipe up , معنی to pique oneself on something , معنی to pitch in , معنی to pitch into , معنی to pitch upon something , معنی to place in a good light , معنی to place money in the bank , معنی to plan a building , معنی to plane a way or down , معنی to plank down , معنی to plant down ther , معنی to plant oneself , معنی to plant out , معنی to plaster any one with praise , معنی to play for love , معنی to play (low)down on , معنی to play a good knife and fork , معنی to play a gun on ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 123 روز