لغات مشابه
position habit : روانشناسى : عادت مکانى

position indicator : عمران : شاخص نماها

position of attention : علوم نظامى : حرکات و احترامات نظامى

positional macro : درشت دستور مرتبه اى

positional protection device : کامپيوتر : دستگاه حفاظت درگاه

positioner : مستقر کننده

positioning : موقع يابى ،تثبيت موقعيت

positions : مناسب , مواضع , مواقعه

positive : مبت , مثبت , اثباتي , خوشبينانه

positive acceleration : روانشناسى : شتاب مثبت

positive balance : بازرگانى : مانده مثبت

positive brush : الکترونيک : زغال مثبت

positive charge : الکترونيک : بار مثبت

positive column : الکترونيک : ستون مثبت

positive conductor : الکترونيک : سيم مثبت

positive control : علوم نظامى : کنترل عملى عبور و مرور هواپيماهاى خودى در فضاى هوايى

positive correlation : بازرگانى : همبستگى مثبت

positive cotton effect : شيمى : پديده مثبت کاتن

positive crank ventilation : زيست شناسى : پى سى وى

positive current : جريان مثبت

positive definite matrix : روانشناسى : ماتريس هميشه مثبت

positive electrode : الکترونيک : الکترد مثبت

positive electron : الکترونيک : پوزيترون

positive element : الکترونيک : سازه مثبت

positive feeder : الکترونيک : سيم تغذيه مثبت

positive film : فيلم مثبت

positive integer : عدد صحيح مثبت

positive logic : منطق مثبت

positive movement reflex : روانشناسى : بازتاب حرکت گرايشى

positive plate : الکترونيک : صفحه مثبت

positive pole : علوم مهندسى : قطب مثبت

positive post : الکترونيک : قطب مدار مثبت

positive potential : الکترونيک : پتانسيل مثبت

positive prescription : قانون ـ فقه : مرور زمان ايجاد حق ،مرور زمان مملک

positive reinforcement : روانشناسى : تقويت مثبت

positive sequence polyphase system : الکترونيک : مدار چند فازى مستقيم

positive sequence polyphase system of or : الکترونيک : مدار چند فازى مستقيم از مرتبه ام

positive sequence power in a three phase : الکترونيک : توان مستقيم مدار سه فازى

positive side : الکترونيک : بخش مثبت

positive sign : الکترونيک : علامت مثبت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: