لغات مشابه
postdated cheque : قانون ـ فقه : چک وعده دار

postdiluvian : (ز.ش ).وابسته به بعد از طوفان ،بعد از طوفان نوح

postdoctoral : پس از دکترا،مربوط به دوره فوق دکترا،درجه فوق دکترى

poster : پوستر , اعلان دستي

poster color : شيشه محتوى ابرنگ وخمير رنگ

posterestante : (م.ل ).پستى که در پستخانه ميماند تاگيرنده براى دريافت ان مراجعه کند،پست رستان

posterior : خلفي , پسين , عقب تر , پسي , ديرتر

posteriori : ازراه استقرار،با پى بردن از معلول بعلت ،استقرائى ،لمى

posteriori reasoning : قانون ـ فقه : استقراء

posteriority : تاخر،عقب ترى

posteriorly : از پس ،از عقب

posteriors : سرين ،کفل ،دبر

posterity : آيندگان , اعقاب , اخلاف

postern : درب عقبى ،راه فرار،واقع در عقب ،خلفى

postexilic : (درتاريخ يهود )وابسته به دوره بعد از اسارت يهود در بابل

postform : (بعد از ورقه کردن )بشکلى دراوردن ،فرم دادن

postglacial : وابسته بدوره بعد از عصر يخ بندان

postgraduate : دانش آموخته

posthaste : دواسبه , سريع السير

posthumous : متولد شده پس از مرگ پدر( درمورد طفل)،منتشر شده پس از مرگ نويسنده

posthumous child : سرخور

posthumous fame : شهرت پس از مرگ

posthumously : پس از مرگ

posthypnotic : ناشى از اثرات بعدى خواب مغناطيسى

posthypnotic amnesia : روانشناسى : يادزدودگى پس هيپنوتيسمى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 472 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 472 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/b5642cdcc35b732c11ffdf7de610385e7f81ede1', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"h95GIMppajrqi4HMBKH7Ua9Ch5AUtTLjLszXhFfI";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:8:"postdate";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:58:"بتاريخ ماقبل نوشتن ،تاريخ ماقبل";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:27:"http://zooya.ir/?w=postdate";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537833737;s:1:"c";i:1537833737;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/b5642cdcc35b732c11ffdf7de610385e7f81ede1', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"h95GIMppajrqi4HMBKH7Ua9Ch5AUtTLjLszXhFfI";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:8:"postdate";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:58:"بتاريخ ماقبل نوشتن ،تاريخ ماقبل";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:27:"http://zooya.ir/?w=postdate";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537833737;s:1:"c";i:1537833737;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/b5642cdcc35b732c11ffdf7de610385e7f81ede1', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"h95GIMppajrqi4HMBKH7Ua9Ch5AUtTLjLszXhFfI";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:8:"postdate";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:58:"بتاريخ ماقبل نوشتن ،تاريخ ماقبل";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:27:"http://zooya.ir/?w=postdate";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537833737;s:1:"c";i:1537833737;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('b5642cdcc35b732c11ffdf7de610385e7f81ede1', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"h95GIMppajrqi4HMBKH7Ua9Ch5AUtTLjLszXhFfI";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:8:"postdate";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:58:"بتاريخ ماقبل نوشتن ،تاريخ ماقبل";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:27:"http://zooya.ir/?w=postdate";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537833737;s:1:"c";i:1537833737;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58