لغات مشابه
postexilic : (درتاريخ يهود )وابسته به دوره بعد از اسارت يهود در بابل

postform : (بعد از ورقه کردن )بشکلى دراوردن ،فرم دادن

postglacial : وابسته بدوره بعد از عصر يخ بندان

postgraduate : دانش آموخته

posthaste : دواسبه , سريع السير

posthumous : متولد شده پس از مرگ پدر( درمورد طفل)،منتشر شده پس از مرگ نويسنده

posthumous child : سرخور

posthumous fame : شهرت پس از مرگ

posthumously : پس از مرگ

posthypnotic : ناشى از اثرات بعدى خواب مغناطيسى

posthypnotic amnesia : روانشناسى : يادزدودگى پس هيپنوتيسمى

posthypnotic suggestion : روانشناسى : تلقين پس هيپنوتيسمى

postiche : متن اضافي , کلاه گيس , زيور اضافي

posticous : پسين ،عقبى

postil : حاشيه ،تفسير کتاب مقدس

postil(l)ion : جلو دار،کسيکه روى اسب چپ گردونه اى سوار ميشود

postilion : )postillion(راهنما يا يساول پست ،پيشرو،منادى ،نوعى کلاه زنانه

postillion : )postilion(راهنما يا يساول پست ،پيشرو،منادى ،نوعى کلاه زنانه

postimpressionism : سبک هنرى تجسم عين مناظر( مثل سبک هنرى کوبيسم)

posting : تعيين محل ماموريت ،ثبت در دفتر

postliminy or minium : حق دوباره يدست اوردن امتيازات و حقوق کشورى

postlude : قطعه موسيقى پايان ،اخر

postman : پستچي

postmark : مهر باطله تمبر پست ،تمبر را بوسيله مهر باطل کردن ،اثر مهر تمبر

postmaster : رئيس پست خانه

postmastership : رياست پست

postmeridian : بعد از ظهر،وابسته به بعد از نصف النهار

postmeridiem : بعداز ظهر،پس از نيمروز( مخفف ان)p.m

postmillenarian : )=postmillennialist(معتقد به ظهور ثانوى مسيح پس از هزار سال

postmillennialist : )=postmillenarian(معتقد به ظهور ثانوى مسيح پس از هزار سال

postmistress : رئيسه پست خانه

postmortem dump : روگرفت پس از واقعه

postmortem examination : معاينه پس از مرگ

postnasal : واقع در يا مربوط به عقب بينى ،فلش پشت سوراخ بينى سوسمار

postnasal drip : ابريزش از عقب بينى

postnormalization : پس هنجارسازى

postnuptial : وابسته به بعد از عروسى

postoperative : پس از عمل جراحى

postorbital : (تش ).واقع در پشت کاسه چشم

postpaid : مخارج پستى قبلا پرداخت شده ،پاکت تمبردار يا امانتى که قبلا مخارج پست ان پرداخت ميشود

postpartum : (لاتين )پس از وضع حمل

postpartum depression : روانشناسى : افسردگى پس زايمانى

postponable : بتاخير انداختنى

postpone : عقب انداختن , معوق کردن , بتعويق انداختن , تعويق کردن , تاخيرا کردن , به تعويق انداختن , عقبانداختن , موکول کردن , موکول ببعد کردن

postponed : معوق , موخر

postponement : تعويق , تاخير

postponemnet of inception : بازرگانى : تعويق شروع کار

postponer : تاخير انداز

postposition : لفظ الحاقى که تکيه نداشته باشد

postpositive : الحاقى و بى تکيه

postpositive preposition : حرف اضافه الحاقى

postprandial : بعد از نهار،بعد از ضيافت ،بعد از صرف شام

postprecipitation : شيمى : پس رسوبى

postremity principle : روانشناسى : اصل پس ايندى

postscript laser printer : کامپيوتر : چاپگر ليزرى پست اسکريپت

postseason : ورزش : بعد از پايان فصل

postsynaptic : روانشناسى : پس سيناپسى

postsynaptic membrance : روانشناسى : غشاء پس سيناپسى

posttensioning : معمارى : پس کشيده

posttraumatic : پس ضربه اى ،واقع شونده پس از تصادف يا ضربه

postulancy : تقاضاى ورود بدين يا جمعيتى تازه ،جديد الورودى ،کانديد،نامزد انجام امرى

postulant : نامزد جديد

postulate : مسلم فرض کردن

postulation : بديهي شمردن

postural : وضعى ،کيفيتى

postural reflexes : روانشناسى : بازتابهاى وضعى

posture : پز

postvocalic : بلافاصله بعد از حرف با صدا

postwar : بعد از جنگ

postward : ورزش : بسوى محل شروع اسب دوانى

posy : کلمات حک شده بر انگشترى ،دسته گل

pot : مواد مخدره , تيان , ديگ , درگلدان گذاشتن

pot annealing : معمارى : بازپخت

pot annealing furnace : علوم مهندسى : کوره التهاب کفچه اى

pot boiler : کار ادبى يا صنعتى که تنهابراى نان دراوردن دنبال شود

pot boy : پادو فاحشه خانه

pot companion : هم پياله

pot hanger : قلاب ديگ

pot hat : کلاه وکلاى دادگسترى)derby(

pot herb : سبزى پختنى

pot herbs : سبزيجات پختنى

pot house : ميخانه ،ابجو فروشى ،خرابات

pot hunter : شکارچى که هر چه ديد شکار ميکند

pot liquor : اب ته ديگ پس از پختن سبزيجات دران

pot luck : هرچه درديگ پيدا شود

pot maker : ديگ ساز

pot pourri : کوزه اى که برگهاى چندين جورگل رابا ادويه خوشبواميخته دران ميريزند

pot roast : اب پز کردن ،گوشت اب پز شده ،گوشت سرخ شده در ديگ

pot shot : تيرى که يگانه منظورازانداحتن ان تهيه گوشت شکاربراى خوراک باشد

pot still : دستگاه تقطير ويسکى

pot valiant : دليرازروى مستى ،پياله پهلوان

pot valour : دلپرى ناشى از مستى

pot(heen : ويسکى قاچاقى ايرلندى

pot belly : ادم شکم گنده

potable : قابل شرب

potable water : زيست شناسى : اب اشاميدنى

potage : اش ،ابگوشت غليظ

potamic : وابسته به رودها

potash : پتاس محرق , شخار خاکستر , پتاس

potass : پوطاس ،شخار خاکستر

potassic : پتاسي , پتاس دار

potassium : پتاسيم

potassium carbonate : شخار

potassium chloride : علوم مهندسى : کلرايدپتاسيم

potassium nitrate : شوره قلمى

potassium silicate : علوم مهندسى : سيليکات پتاسيم

potassium sulfate : (ش ).سولفات پتاسيم

potation : نوش ،نوشيدن ،جرعه ،افراط در شرب

potato : سيب زميني

potato beetle : (ج.ش ).سوسک افت سيب زمينى

potato box : دهان

potato chip : باريکه سيب زمينى سرخ کرده ،چيپز

potato chips : چيپس

potato planter : الت سيب زمينى کارى

potatoes and point : سيب زمينى يا نانش براى خوردن و بقيه اش براى نگاه کردن است

potatory : قابل شرب

potbellied : داراى شکم گنده

potboil : براى امرار معاش نويسندگى ياکارهاى هنرى مبتذل کردن

potboiler : هنرمند يا کار هنرى مبتذل

potboy : پسرک يا پيشخدمت ابجو فروشى ،پادو فاشحه خانه

poteen : )=potheen(ويسکى قاچاق

potence : توانايى ،زور،نيروتندى ،اثربسيار

potency : قوه باء

potent : قوى ،پرزور،نيرومند

potentate : فرمانرواي مقتدر , شخص توانا

potentia propinqua : قانون ـ فقه : امر محتمل الوقوع

potential : التزامي , پتانسيل , بالقوه

Potential : بالقوه

Potential : بالقوه

potential coil : الکترونيک : پيچک پتانسيل

potential curve : الکترونيک : خم انرژى - پتانسيل

potential diagram : الکترونيک : نمودار پتانسيل

potential energy : نيروي ذخيره , انرژي پتانسيل , انرژي نهاني

potential equation : علوم مهندسى : معادله پتانسيل

potential gross national product : بازرگانى : توليد ناخالص ملى بالقوه

potential loss : عمران : افت پتانسيل

potential mood : وجه التزامي

potential output : بازرگانى : توليد بالقوه

potential plateau : الکترونيک : فلات پتانسيل

potential rate of growth : بازرگانى : نرخ رشد بالقوه

potential tester : علوم مهندسى : فازمتر

potential transformer : الکترونيک : مبدل ولت

potential trough : الکترونيک : چاه پتانسيل

potential well : شيمى : چاه پتانسيل

potentiality : استعداد نهاني , عامليت بالفعل

potentialize : داراى استعداد کردن

potentially : بالقوه ،با داشتن استعداد،نهانى

potentiate : مقتدر ساختن

potentiation : نيرومند ساختن

potentilla : (گ.ش ).پنج انگشت ،علف نقره اى ،گياهان پنجه اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

طرح اتاق کنترل
طراحی فوق العاده با مکس
مدل آماده گیتار بیس
طرح آشپزخانه
طرح کامل خانه
آشپزخانه با اسکچ آپ قسمت اول
آشپزخانه با اسکچ آپ قسمت دوم
طرح اداره با اسکچ آپ
طراحی داخلی اداری شیک
کلبه جنگلی با اسکچ آپ
طراحی اتاق کاری
بسته بندی و پر کن روغن مایع
ترس کلاس اولی ها از مدرسه
سازه‌های بتنی
"اعتیاد مشکلات،درمان و..."
طراحی محیط کار
طراحی داخلی با اسکچ آپ
اندروید چیست؟
نقش فناوری اطلاعات در آموزش