لغات مشابه
power spectrum : روانشناسى : طيف توانى

power steering : (در وسيله نقليه )فرمان خودکار

power stroke : علوم هوايى : مرحله قدرت

power structure : روانشناسى : ساخت قدرت

power supplay : منبع تغذيه

power supply mains : علوم مهندسى : شبکه برق رسانى

power surge : کامپيوتر : برق ناگهانى

power system protection : علوم مهندسى : حفاظت سيستم قدرت

power test : روانشناسى : ازمون قدرت

power to weight ratio : ورزش : نسبت وزن اتومبيل به نيروى اسب ان

power turret : علوم نظامى : برجک برقى

power unit : علوم هوايى : پيش راننده

power user : کامپيوتر : کاربر پيشرفته

power volleyball : ورزش : واليبال قدرتى

power press extrusion : علوم مهندسى : طريقه اشترانق پرس

powerboat racing : ورزش : مسابقه با قايق موتورى

powerboating : ورزش : راندن قايق موتورى

powerful : پرنيرو , زورمند , نيرومند , پرقوت , پر نيرو , قدرتمند , مقتدرانه , بي نزاع , پرزور , زورآور , قاهر , قادر , مقتدر , قوي , پرقدرت

powerful person : زورمند

powerfully : مقتدرانه

powerhouse : نيروگاه

powerless : بي نيرو , بي زور

powerlessly : با نداشتن نيرو،با عدم توانايى ،ازروى ضعف

powerlessness : بي قوتي

powerpoint : کامپيوتر : پاورپوينت

powwow : نشست و گفتگو کردن

pox : (طب )ابله ،موجد ابله در پوست ،ابله دار کردن يا شدن

pozzolan earth : معمارى : سيمان طبيعى

ppi scan : الکترونيک : ارائه پى پى اى

ppm : کامپيوتر : Pulse Position Modulationمدولاسيون يا تلفيق زمانى پالس که در ان مقدار نمونه لحظه اى موج موقعيت زمانى يک پالس را مدوله مى کند

pr etrol filling station : علوم مهندسى : ايستگاه پمپ بنزين

praam : کرجى ته پهن ،بارى يا توپدار،کرجى يا پارويى اسکانديناوى

pracitcable : عملى ،شدنى ،قابل اجرا،صورت پذير،عبور کردنى ،گذشتنى ،گذار کردنى

practic : )practical(عملى

practicability : عملى بودن

practicable : قابل اجرا , عبور کردني , صورت پذير , پرشدني

practicableness : عملى بودن ،امکان قابليت اجرا،قابليت عبور

practicably : عملا،بطور عملى ،چنانکه بتوان اجرا نمود،بطور قابل عبور

practical : اهل عمل , عملي , بکار خور

practical art : هنر عملى( مثل هنر يدى)

practical capacity : معمارى : گنجايش عملى

practical entropy : شيمى : انتروپى جزيى

practical lawyer : قانون ـ فقه : حقوقدان علمى

practical matters : مسائل عملي

practical nurse : کمک پرستار

practical system : الکترونيک : دستگاه يکانهاى عملى

practical unit : الکترونيک : واحدهاى عملى

practically : عملا

practicalness : عملى بودن ،سودمندى ،مفيديت

practice : ممارست , برزيدن , تمريني , ممارست کردن , برزش

practice court : قانون ـ فقه : دادگاه مخصوص رسيدگى به کفالت

practice effect : روانشناسى : اثر تمرين

practice law : وکالت کردن

practice makes perfect : کار نيکو کردن از پر کردن است ،کارکن تا استاد شوى

practice material : روانشناسى : مواد تمرينى

practice medicine : طبابت کردن

practice of early rising : مشق يا عادت سحر خيزى

practice of medicine : کار پزشکى ،طبابت

practice period : روانشناسى : دوره تمرين

practice teaching : روانشناسى : تمرين معلمى

practice trials : روانشناسى : کوششهاى تمرينى

practiced : )practised(باتجربه

practicer : تمرين کننده مشق کننده

practician : کسيکه دست بکار پيشه ايست ،وکيل دست در کار،پزشک دست در کار

practicing : پيروي

practise : معمول داشتن , معمول کردن

practise (up) on : قانون ـ فقه : سوء استفاده کردن از

practise geomancy : رمل انداختن

practise or tice : عمل کردن ،دنبال کردن ،مشق دادن ،توطئه ديدن ،تعقيب کردن ،طرح ريختن

praecocial : درباب پرندگانى گفته ميشودکه جوجه هاى انهاهمين ازتخم... قوت دارند

praelect : )=prelect(سخنرانى کردن ،خطا به خواندن ،تدريس کردن

praemunire : (حق -.انگليس )حکم توقيف وضبط اموال ياغيان ومتمردين

praepostor : مبصر،خليفه

praesidium : )=presidium(

praetor : (روم قديم )پراتور،قاضى يا افسر مادون کنسول

praetorial : متعلق به گارد ويژه ،سربازى که جز گارد ويژه است

praetorian : وابسته به قدرت قضاوت مادون کنسولى رومى

praetorian guard : گارد ويژه

pragamatist : کسيکه عملى بودن هر چيز را ضر ر ميداند،ف ضول ،نخود اش

pragmatic : عملگرا

pragmatic(al) : ماخوانده ،خاضر خدمت ،فضول ،عملى ،عبرت اموز،قاطع ،دولتى ،بحث کننده

pragmatically : بطور علمى يا عبرت اموز،فضولانه

pragmatism : جنبه عملي , بديهي بودن

pragmatist : مصلحت گراي

pragmatize : واقعى نشان دادن ،موافق دلائل عقلى تعبير کردن

pragnanz : روانشناسى : طرح گرايى

Prague : پراگ

prague variation : ورزش : وارياسيون پراگ در گامبى وزير شطرنج

prairie : چمنزار , جلگه

prairie chicken : يکجور با قرقر امريکاى شمالى در دره رود ميسى سيپى

prairie oyster : تخم مرغ خام که يکباردر گلو اندازند

praise : درود , حمد , ستايش کردن , مدحت , مديحه , تمجيد , تمجيد کردن , ستايش , تمجيد و ستايش کردن , آفرين گفتن , حمد کردن , نيايش کردن , ستودن , منقبت

praise be to God : الحمدلله

praise God : تسبيح خواندن

praise of God : ذکر خدا , ذکر حق

praise to god : خدا را حمد،حمد خدارا

praised : ممدوح

praiseful : ستايش اميز

praiser : مادح , مداح , ستايشگر , واصف

praiseworthily : بطور قابل ستايش ،ستودنى

praiseworthiness : ستودگى ،شايستگى ،براى ستايش

praiseworthy : ستوده , شايان تمجيد , ستودني , قابل تمجيد , هژير

praising : مداح , مادح

praising God : تهليل , تسبيح

praivate ownership : قانون ـ فقه : مالکيت خصوصى

praline : بادام سوخته ،اجيل سوخته

prallel : موازي

prallelize : برابر کردن ،تشبيه کردن ،موازى کردن

prance : خرامش از روى تکبر،جفتک زدن ،با تکبر راه رفتن ،(در موراسب )روى دو پا بلندشدن ،سوار اسب چموش شدن

prancer : اسبى که روى دو پا بلند ميشود،خرامش کننده

prandial : ناهارى ،واژه شوخى اميز

prank : شوخ طبعي , شوخي خرکي , شوخي زننده

prankful : شوخ ،شوخى اميز

prankish : مربوط به شوخى خرکى يا شيطنت

prankster : (د.گ -امر ).کسيکه شوخى زننده کند

prate : پچ پچ

prater : )prattfall(هرزه دراى ،پچ پچ کننده ،ياوه گو،وراج

pratfall : روى کفل افتادن ،امر توهين اميز

praties : سيب زمينى

pratincole : سکجور مرغ باران که به پرستو مى ماند

pratitioned data set : کامپيوتر : مجموعه داده هاى جزء بندى شده يا قسمت شده

prattfall : )prater(هرزه دراى ،پچ پچ کننده ،ياوه گو،وراج

prattle : حرف مفت زدن

prattler : پرحرف ،حرف مفت زن

pravity : تباهى ،فساد،بدى

prawn : (ج.ش ).ميگو گرفتن ،جنس ميگو

prawner : صياد ميگو

praxeology : رفتار شناسي

pray : مناجات کردن , نماز خواندن , دعا خواندن , نماز کردن , ذکر

pray consider my case : خواهش دارم بکار من رسيدگى کنيد،تمنى اينکه

pray in aid : قانون ـ فقه : دعوى مطالبه منافع ناشى از محتويات يک سند

prayer : داعي , صلوات , عبادت , نمازگذار , دعا , صلات , نمازگزار , پردعا , سبحه , نافله , نماز

prayer beads : دانه هاى تسبيح ،(گ.ش ).لوبياى گياه چشم خروس

prayer book : کتاب نماز،نماز نامه ،دعا نامه

prayer carpet : سجاده

prayer ful : پردعا

prayer in congregation : قانون ـ فقه : نماز جماعت

prayer meeting : انجمن دعا( خوانى)

prayer rug : سجاده

prayer session : مجلس دعا

prayerful : دعاگو

prayerfulness : عادت نماز خوانى

prayerless : نماز نخوان ،بى دعا

prayers : ادعيه

prayful : متعبد

praying cloth : جانماز

praying mantis : آخوندک

pre : بر خلاف

pre acquaint : از پيش اشنا کردن

pre adamite : انسان پيش از ادم ،وابسته به پيش از زمان ادم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت معرفی و راهنمایی كلی طرح درس «بدیع» و جایگاه آن در میان درس‌های دیگر
پاورپوینت مقدمات زبان‌شناسی
پاورپوینت منطق الطیر عطار
پاورپوینت گراف
پاورپوینت نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی دبیرستان عطار
پاورپوینت وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی
پاورپوینت آمار ثبت احوال
پاورپوبنت انواع ارزشیابی
پاورپوینت ارزشیابی تکوینی
پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی
پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش
پاورپوینت اندازه گیری وسنجش در علوم تربیتی 318 اسلاید
پاورپوینت اهداف اساسی طرح ارزشیابی توصیفی
پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه به همراه فایل Word
پاورپوینت آموزش و پرورش تطبیقی
پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی 241 اسلاید
پاورپوینت شیوه های مطالعه
پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی
پاورپوینت مدیریت آموزش و پرورش كاشان