لغات مشابه
pre acquaint : از پيش اشنا کردن

pre adamite : انسان پيش از ادم ،وابسته به پيش از زمان ادم

pre admonish : از پيش اگاه کردن ،از پيش نصيحت دادن

pre appoint : از پيش گماشتن ،از پيش معين کردن ،قبلا معين کردن

pre arrange : از پيش ترتيب دادن ،قبلا قرار گذاشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: