لغات مشابه
preexilic : )preexilian(وابسته به قبل از دوره اسارت يهود در بابل

preexist : ازلي بودن , قبلا موجود شدن , قبلا وجود داشتن

preexistence : موجوديت قبلي

preexistent : داراى تقدم در وجود،ازليت ،موجود از قبل

prefab : )=prefabricate(پيس ساختن ،پيش ساخته ،پيش سازى شده

prefabricate : )=prefab(پيس ساختن ،پيش ساخته ،پيش سازى شده

prefabricated : معمارى : پيش ساخته

prefabrication : پيش سازى

preface : مقدمه , پيشگفتار , ديباجه

preface 2 : نوشتن براى اغاز کردن ،شروع کردن ،ديباچه نوشتن ،اظهارات مقدماتى

prefacer : ديباچه نگار

prefatorial : )prefatory(ديباچه اى ،پيش گفتارى

prefatory : )prefatorial(ديباچه اى ،پيش گفتارى

prefect : (در روم قديم )رئيس ،فرمانده ،افسر ارشد

prefect of police : رئيس شهر بانى

prefectoral : وابسته به ادارى ،مبنى بر اداره اموزشگاه بدست مشتى ازشاگردان يامبصران

prefectorial : وابسته به ادارى ،مبنى بر اموزشگاه بدست مشتى از شاگردان يا مبصران

prefectural : وابسته به مقام رياست يا دوره رياست

prefecture : مقام رياست

prefer : ترجيح دادن , مقدم داشتن

preferable : مرجح , افضل , ارجح , قابل ترجيح

preferable conjecture : قانون ـ فقه : ظن راجح

preferably : بطور بهتر،با مزيت

preferance : اولويت

preference : ترجيح , امتياز , منفعت

preference blank : علوم نظامى : دستگاه کشف علايق و سرگرميهاى افراد

preference bonds : بازرگانى : اوراق قرضه ممتاز

preferent : مقدم

preferent claims : دعاوى مقدم

preferential : ترجيحي

preferential claims : قانون ـ فقه : طلب ممتاز

preferential claims payment : قانون ـ فقه : طلب ممتازه

preferential debt : قانون ـ فقه : دين ممتازه

preferential debts : قانون ـ فقه : ديون ممتازه

preferential duties : حقوق گمرکى امتيازى

preferentialism : اصول دادن امتيازات به برخى کشورها نسبت به حقوق گمرکى کالاى انها

preferentially : با قائل شدن حقوق امتيازى

preferment : مقام افتخاري

preferred : مقدم , مورد علاقه

preferred cognitive mode : روانشناسى : شيوه شناختى مرجح

preferred creditor : قانون ـ فقه : طلبکار ممتاز

preferred shares : سهام ممتاز،سهام مقدم

preferred stock : سهم ممتاز

preferred system of coordinates : نجوم : دستگاه مختصات مرجع

preferrer : ترجيح دهنده

prefiguration : احتساب قبلي

prefiguration or prefigurement : نمايش قبلى ،تشبيه از پيش ،تصور قبلى

prefigure : قبلا نشان دادن , قبلا اعلام کردن

prefix : پيشوند

prefixal : پيشوندي

prefixes used in the metric system : الکترونيک : پيشوندهاى دستگاه مترى

prefixion : پيش گذارى ،جلو گذارى ،سر واژه گذارى ،سرواژه ،سر کلمه ،لفظمعنى

prefixture : پيش گذارى ،جلو گذارى ،سر واژه گذارى ،سرواژه ،سر کلمه

preform : قبلا تشکيل دادن ،قبلا بشکل در اوردن ،قبلا شکل چيزى را معين کردن ،قبلا تصميم گرفتن

preformation : تشکيل قبلى ،پيش سازى

preformative : هجايا خرف پيش نهاده در زبانهاى عبرى وعربى

preformism : روانشناسى : ذاتى نگرى

prefrontal : جلو مغزي

prefrontal cortex : روانشناسى : قشر پيش پيشانى

preganglionic : قبل از عقده عصبى ،وابسته به جلو عقده عصبى

pregenial : جلو چانه اى

pregenital : روانشناسى : پيش تناسلى

pregiurement : پيش بينى ،احتساب قبلى

preglacial : وابسته به پيش از دوره يخ

pregnability : قابليت تسخير،ربايشى ،قابليت ابستن شدن

pregnable : قابليت آبستن شدن

pregnancy : حاملگي , بارداري , آبستني , باروري

pregnancy period : دوران حاملگي

pregnant : آبستن , حامله , گرانبار , بارور , بار دار

pregnant use of a verb : بکار بردن فعل متعدى بدانگونه که مفعول ان مقدرباشديعنى گفته نشود

pregnantly : بطور پر معنى

preheat : قبلا گرم کردن

preheat (to) : معمارى : پيش گرم کردن

preheating : علوم مهندسى : پيش گرمکنى

preheating furnace : علوم مهندسى : کوره ى پيش گرمکنى

prehend : چسب زدن ،اهارزدن

prehensile : گيرکننده , داراي استعدادهنري , درک کننده

prehensility : قوه ماسکه

prehensive : گير کننده ،گيرنده داراى قوه قبض

prehensorial : گير کننده ،گيرنده ،داراى قوه قبض

prehepatic : واقع در جلو جگر

prehistorian : مورخى که اثار ما قبل تاريخ را خوب ميداند

prehistoric : ماقبل تاريخي , ماقبل تاريخ

prehistoric times : ازمنه ماقبل تاريخ

prehistorical : ماقبل تاريخي

prehistory : ماقبل تاريخ

prehominid : ( )=prehominidae(ج.ش ).پستانداران معدوم انسان نماى اوليه

prehominidae : ( )=prehominid(ج.ش ).پستانداران معدوم انسان نماى اوليه

prehuman : پيش از پيدايش انسان

preignition : احتراق قبل از وقت ،پيش افروزش

preintuitive : روانشناسى : پيش شهودى

preist : کشيش

prejudge : پيش داوري کردن

prejudgment : تصديق بلا تصور،قضاوت قبل از وقوع

prejudicate : نرسيده به حکم کردن ،بى رسيدگى راى دادن در باره

prejudication : تصديق بلا تصور،صدور راى پيش از رسيدگى

prejudice : غرض ورزي , تعصب

Prejudice : پیش داوری ، لطمه

Prejudice : پیش داوری ، لطمه

prejudice agaiast a person : غرض نسبت بکسى از روى تعصب ،بيزارى و تنفر بى جهت از کسى

prejudiced : غيرتي

prejudicial to public morality : قانون ـ فقه : منافى اخلاق حسنه

prejudicial to public order : قانون ـ فقه : منافى نظم عمومى

prejudicious : )prejudicial(زيان رسان ،تبعيض اميز

prelacy : مقام اسقفى ،مطرانى ،حکومت روحانى

prelate : کشيش ارشد

prelatess : اسقفه ،زنى که داراى مقام مترانى يا اسقفى باشد،زن اسقف يا متران

prelatic(al) : وابسته به اسقف بزرگ ،متران وار،طرفداراسقفان و مترانان

prelatism : اسقفى ،مترانى ،طرفدارى از متران ها

prelatize : در زير حکومت اسقفان و مترانها در اوردن

prelature : قلمرو اسقف اعظم ،اسقف نشين

prelect : )=praelect(سخنرانى کردن ،خطا به خواندن ،تدريس کردن

prelection : خطابه ،سخنرانى

prelector : سخن ران ،خطابه خوان

prelibation : نوبر ميوه

preliminarily : بطور مقدمه ،مقدمه

preliminary : بدائي , مقدماتي

preliminary agreement : قانون ـ فقه : قولنامه

preliminary budget forecast : بازرگانى : پيش بينى مقدماتى بودجه

preliminary design : عمران : طرح مقدماتى

preliminary negotiations : قانون ـ فقه : مذاکرات مقدماتى

preliminary school : بازرگانى : مدرسه ابتدائى

preliminary study : مطالعه مقدماتي

preliminary test : علوم مهندسى : ازمايش مقدماتى

preliminary treatment : علوم مهندسى : عمليات مقدماتى

preliminary works : معمارى : کارهاى مقدماتى

preliminiary work : علوم مهندسى : کار اوليه

preliterate society : روانشناسى : جامعه نانويسا

preload loading : علوم نظامى : بارگيرى اوليه يا بارگيرى قبل از بارگيرى اصلى

prelogical : روانشناسى : پيش منطقى

prelude : قسمت مقدماتي

prelude to a play : مقدمه نمايش

prelude to a tune : پيشدرامد

preludial : مقدمه اى ،مقدماتى ،در امدمانند

prelusion : مقدمه ،درامد

prelusive : مقدماتى ،خبر دهنده ،حاکى

premack principle : روانشناسى : اصل پريماک

premanent way : مسيردائمى ياثابت ،خط ثابت ،خط دائمى

premarital : روانشناسى : پيش از ازدواج

premature : زودهنگام

premature baby : نوزاد زودرس

premature decision : تصميم نا بهنگام يا شتاب اميز

premature labor : زايمان زودرس

premature labour : زاييمان پيش از موعد طبيعى

prematurely : نابهنگام

prematureness : نابهنگامى زودتر از موقع بودن

prematurity : زودرسي

premaxilla : (تش ).استخوان جلو ارواره زيرين مهره داران

premaxillary : واقع در جلو ارواره زبرين

premed : )=premedical(

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مبانی نظری مفهوم عقل
مبانی نظری الگو
مبانی نظری خانواده الگوهای انفرادی
مبانی نظری روش یادگیری در حد تسلط
پاورپوینت رابطه مدیریت دانش و مدیریت عملکرد مدیران
پاورپوینت واحد درسی مدیریت تحول - بهبود و بازسازی سازمان مولف: اصغر زمردیان - زهرا برومند
نرم افزار آزمون ری وان تست روان شناسی IQ
فصل دوم مرور ادبیات پژوهش کیفیت خدمات درک شده (آموزشگاه ها دانشگاه ها)
پرسشنامه کیفیت خدمات دانشگاه ها و مراکز آموزشی
14 کیس همراه با سوال مدیریت منابع انسانی (case study) کیس های واقعی منابع انسانی
مبانی نظری فرهنگ ایثار و شهادت
مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه
مبانی نظری میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن
مبانی نظری قصه گویی
مبانی نظری انگیزش شغلی
مبانی نظری پنج عامل بزرگ شخصیت
مبانی نظری تعهد
مبانی نظری عقب ماندگی ذهنی
مبانی نظری خانواده