لغات مشابه
preheat : قبلا گرم کردن

preheat (to) : معمارى : پيش گرم کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: