لغات مشابه
preheat (to) : معمارى : پيش گرم کردن

preheating : علوم مهندسى : پيش گرمکنى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: