لغات مشابه
preheating : علوم مهندسى : پيش گرمکنى

preheating furnace : علوم مهندسى : کوره ى پيش گرمکنى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: