لغات مشابه
prehend : چسب زدن ،اهارزدن

prehensile : گيرکننده , داراي استعدادهنري , درک کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: