لغات مشابه
prescribed punishment : قانون ـ فقه : حد

prescriptible : قابل تجويز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: