لغات مشابه
press cast process : علوم مهندسى : فرايند ريخته گرى فشارى

pressboard : ميز اتو

pressed : فشرده

pressed part : بخش فشرده

pressing : فشارآور , فشردگي

pressingly : مصرانه ،بطور فشار اور

pression pipe : معمارى : لوله فشارى

pressman : مخبر مطبوعاتي

pressmark : شماره کتاب

pressor : فشار زا

pressroom : اطاق ماشين چاپ

pressrun : يک دوره يا يک وهله کار ماشين چاپ

pressur group : گروه فشار

pressure : فشار , ضغطه , اجبار , فشار آوردن

pressure above the atmosphere : علوم مهندسى : فشار بالاى جو

pressure adjustment : علوم مهندسى : تنظيم فشار

pressure altitude : علوم نظامى : ارتفاع از روى دستگاه فشارسنج هواپيما ارتفاع فشارسنجى

pressure balance : روانشناسى : فشارسنج

pressure breathing : علوم نظامى : تنفس مصنوعى دادن با توليد اختلاف فشار هوا دستگاه تنفس يدکى اکسيژن براى خلبان

pressure butt welding : علوم مهندسى : جوشکارى لب به لب فشارى

pressure casting : علوم مهندسى : قطعه ريخته گرى فشارى

pressure control valve : علوم مهندسى : شير کنترل فشار

pressure cook : درديگ زودپز پختن ،تحت فشار پختن

pressure cooker : ديگ زودپذ

pressure die casting : علوم مهندسى : ريخته گرى حديده اى فشارى

pressure die casting machine : علوم مهندسى : دستگاه ريخته گرى حديده اى فشارى

pressure die casting process : علوم مهندسى : فرايند ريخته گرى حديده اى فشارى

pressure drop : علوم مهندسى : افت فشار

pressure equalized addition funnel : شيمى : قيف افزايشى متعادل کننده فشار

pressure face : علوم هوايى : سمت فشار

pressure fraction : شيمى : کسر فشارى

pressure front : علوم نظامى : جبهه موج ضربتى ترکش گلوله اتمى ميدان موج ضربتى

pressure gradient : علوم هوايى : گراديان فشار

pressure group : روانشناسى : گروه فشار

pressure head : علوم مهندسى : ارتفاع فشار

pressure hull (sub) : علوم دريايى : بدنه فشارپذير

pressure lamp : چراغ تلمبه اى

pressure lubrication : علوم مهندسى : دستگاه روغنکارى فشارى

pressure of speech : روانشناسى : فشار تکلم

pressure points : روانشناسى : نقطه هاى گيرنده فشار

pressure reducing valve : علوم مهندسى : شير فشار شکن

pressure sensitive keyboard : کامپيوتر : صفحه کليد حساس به فشار

pressure sensitive pen : کامپيوتر : قلم حساس به فشار

pressure suit : لباس مخصوص پرواز در ارتفاعات زياد

pressure sweeping : علوم دريايى : روبيدن فشارى

pressure taping : شيمى : انشعاب فشار سنجى

pressure tendency : معمارى : گرايش فشار

pressure transducer : کامپيوتر : مبدل فشار

pressure wave : شيمى : موج فشار

pressure weld : علوم مهندسى : جوش دادن فشارى

pressure weldable : علوم مهندسى : قابل جوشکارى فشارى

pressured : درفشار

pressurize : (در هواپيما وغيره )فشار هواى داخل سفينه را تنظيم کردن

presswork : امور چاپخانه , اداره مطبعه

prest : قرض ،وام ،قرضه ،پيش پرداخت

prestation : ماليات اجاره جنسى ،خدمتى که درزمان پيشين دربرابرماليات انجام مى دادند

prestel : کامپيوتر : سرويس متن تجارى تصويرى در انگلستان

presternum : قسمت جلو قفسه سينه پستانداران

prestidigitation : )=sleight of hand(تردستى

prestidigitator : ادم تردست

prestige : قدر ومنزلت , حيثيت

prestige suggestion : روانشناسى : تلقين اعتبارى

prestigious : باحيثيت

prestissimo : (مو ).باضربات تند( بنوازيد)،تند

prestress : باسيم وميله اهن تقويت کردن ،تحکيم کردن

prestressed dam : معمارى : سد بتنى پيش تنيده

presumable : قابل استفاده , قابل استنباط

presumably : احتمالا

presume : استنباط کردن , احتمال کلي دادن , مسلم دانستن

presumed death : قانون ـ فقه : موت فرضى

presumedly : از قرار معلوم ،احتمال ميرود،بجرات ميتوان گفت

presuming : )=presumptuous(از خودراضى ،جسور،پر رو

presumingly : بجرات ،با جسارت

presumption : استنباط , فرض , جسارت , ضن غالب

presumption hominis : قانون ـ فقه : قرينه ضعيفه که به فرض وجود ان طرف مجبور به ابراز ادله معارض نيست چون اين قرينه به تنهايى ولو با نبودن دليل معارض قدرت اثباتى ندارد

presumption of death : قانون ـ فقه : فرض موت ،موت فرضى

presumption of death decree : قانون ـ فقه : حکم موت فرضى

presumption of fact : قانون ـ فقه : استنباط از روى امارات

presumption of fraud : بازرگانى : احتمال تقلب

presumptive : فرضي

presumptive evidence : قانون ـ فقه : cicumstantial evidence

presumptuous : گستاخ ،جسور،مغرور،خود بين

presumptuously : گستاخانه ،جسورانه

presumptuousness : گستاخى ،جسارت

presuppose : متضمن بودن

presupposition : فرض قبلي

presynaptic membrane : روانشناسى : غشاء پيش سيناپسى

pretence : وانمودسازي

pretend : دعوي کردن , وانمود کردن , زهد فروشي کردن , تجاهل کردن , بخود بستن , قيافه گرفتن , رفتار متظاهر داشتن

pretend to : قانون ـ فقه : دعوى يا ادعا کردن

pretendant : مدعى ،خواستگار

pretended : وانمودي , دروغي

pretended to be right : حق بجانب

pretendedly : بطور ساختگى يا بخود بسته

pretender : عذرآورنده

pretense : وانمودسازي

pretension : وانمود , تظاهر , تجاهل , ظاهرسازي

pretension method : معمارى : روش پيش کشيدگى

pretentious : متظاهر , پرمدعا , خودنما , متاهر

pretentiously : با ادعاى زياد،خودفروشانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی volume charge , معنی volume compressor , معنی volume fraction , معنی volume of bank credit , معنی volume of export , معنی volume of fire , معنی volume of import , معنی volume of money , معنی volume of production , معنی volume of trade , معنی volume of transactions , معنی volume percent , معنی volume reverberation , معنی volume unit , معنی volumenometer , معنی volumeter , معنی volumetric efficiency , معنی volumetric loading/density , معنی volumetric measure , معنی volumetric pipet , معنی volumetric receptor , معنی voluminal , معنی voluminesity , معنی voluminosity , معنی voluminosness , معنی voluminous , معنی voluntarily , معنی voluntariness , معنی voluntarism , معنی voluntary , معنی voluntary act , معنی voluntary conveyance , معنی voluntary exercise , معنی voluntary manslaughter , معنی voluntary movement , معنی voluntary partition , معنی voluntary partnership , معنی voluntary savings , معنی voluntary training , معنی voluntary unemployment , معنی voluntary waste , معنی voluntary work , معنی voluntaryism , معنی voluntaryist , معنی Volunteer , معنی Volunteer , معنی volunteer , معنی volunteer corps , معنی volunteer snooker , معنی voluptuary , معنی voluptuate , معنی voluptuous , معنی voluptuously , معنی voluptuousness , معنی volute , معنی volution , معنی volvate , معنی vomer , معنی vomit , معنی vomiting , معنی vomitive , معنی vomitoryt , معنی vomiturition , معنی vomitus , معنی vomitve , معنی von domarus principle , معنی von neumann bottleneck , معنی voodooist , معنی vor , معنی voracious , معنی voraciously , معنی voraciousness , معنی voracity , معنی vorlage , معنی vortex breakdown/brust , معنی vortex drag , معنی vortex filament , معنی vortex flow , معنی vortex line , معنی vortex motion , معنی vortex separation , معنی vortex sheet , معنی vortex trail , معنی vortex tube , معنی vortex ring state , معنی vortical , معنی vorticel , معنی vorticism , معنی vorticose ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز