لغات مشابه
pressboard : ميز اتو

pressed : فشرده

pressed part : بخش فشرده

pressing : فشارآور , فشردگي

pressingly : مصرانه ،بطور فشار اور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: