لغات مشابه
press copy book : دفتر کپيه

press fit : عمران : پرس شده

press gang : (نظ ).دسته مامور جلب مشمولين

press hot : علوم مهندسى : فشردن گرم

press key : علوم مهندسى : تکمه فشارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زیست محیطی نواحی روستایی
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت روستایی
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک رویشگاه مانگرو
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مكان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام