لغات مشابه
prices rule high : مظنه ها بالا است

pricing policy : بازرگانى : سياست قيمت گذارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: